Anunci a la Premsa Anunci Oficial de l'entitat i Reglament d'Anuncis Publicat al Butlletí Oficial

agència de premsa
agència de premsa

Va passar a ser llei el Reglament d'Anuncis Oficials i Anuncis de l'Agència d'Anuncis de Premsa, que publica el Butlletí Oficial de l'01 de febrer de 2023 amb el número 32091. Segons la llei que entrarà en vigor l'01.04.2023, els llocs de notícies a Internet podran generar ingressos per publicitat i publicitat de l'Agència de Publicitat de Premsa després de complir la mitjana de trànsit mensual determinada per províncies, ocupació del personal i condicions de temps d'espera.

La normativa que entra en vigor és la següent:

  1. Reglament de Modificació del Reglament del Portal d'Anuncis de l'Agència de Publicitat en Premsa
  2. Reglament de modificació del Reglament de l'entitat de publicitat en premsa
  3. Reglament d'anuncis i anuncis oficials
  4. Reglament de modificació del Reglament de recepció i distribució d'anuncis i anuncis oficials en l'entorn electrònic

Reglament de Modificació del Reglament del Portal d'Anuncis de l'Agència de Publicitat en Premsa

ARTICLE 1- 12/12/2020 Anunci de l'Agència de Publicitat de Premsa publicat al Butlletí Oficial amb data i numeració 31332 portal La frase "en els diaris" del primer paràgraf de l'article 1 del Reglament s'ha canviat per "diaris i llocs de notícies d'Internet".
ARTICLE 2- En el primer paràgraf de l'article 3 del mateix Reglament, «2 núm” s'ha canviat a “2, 45/A”.
ARTICLE 3- El títol de l'article 5 del mateix Reglament s'ha modificat com a «Obligació de publicar-se en diaris i llocs de notícies d'Internet» i s'ha modificat el primer paràgraf de la manera següent.
"(1) D'acord amb el que estableix la Llei, el Decret Presidencial, els reglaments i altres lleis, els anuncis oficials publicats en diaris i llocs de notícies d'Internet d'acord amb la Llei núm. al portal també es publica”.
ARTICLE 4- 6 del mateix Reglament th El primer paràgraf de l'article s'ha modificat de la manera següent.
“(1) Anunci d'acord amb qualsevol disposició legislativa al portal anuncis oficials que s'han de publicar, anuncis del portal A més, es podrà publicar a través de l'Autoritat en un diari o lloc de notícies d'Internet que tingui dret a publicar anuncis oficials, d'acord amb la tarifa determinada en l'àmbit de l'apartat tercer. Els procediments i principis relatius a la publicació d'aquests anuncis els determina el Consell d'Administració.”
ARTICLE 5- 7 del mateix Reglament núm La frase "Anunci als llocs web dels diaris" al primer paràgraf de l'article s'ha canviat per "Anunci".
ARTICLE 6- 7 del mateix Reglament núm S'ha afegit l'article següent després de l'article.
"Anunci al portal anuncis oficials que es publicaran gratuïtament
ARTICLE 7/A- (1) D'acord amb la llei, el decret presidencial i els reglaments, les convocatòries de les institucions i organismes adscrits a la Presidència, ministeris, institucions i organitzacions adscrites, vinculades o vinculades i altres institucions i organitzacions, que siguin obligatòries per a seran publicats a la seva pròpia pàgina web, també s'anuncien. al portal la publicació és obligatòria. Anunci d'aquests anuncis al portal No es cobra cap taxa per la seva publicació.
(2) Declaracions oficials, anuncis en l'àmbit de l'article 2004 de la Llei d'execució i concursal núm. 114. al portal Es publica gratuïtament.”
ARTICLE 7- Després de la frase «tercers» del primer paràgraf de l'article 10 del mateix Reglament, s'ha afegit al mateix article la frase «no es pot copiar, publicar, fer-ho publicar» i el paràgraf següent.
"(2) La submissió a activitats comercials dels enumerats en el primer paràgraf està subjecta a l'autorització de l'Autoritat."
ARTICLE 8- L’article 11 del mateix Reglament s’ha modificat de la manera següent.
ARTICLE 11- (1) En els casos en què no hi hagi una disposició en aquest Reglament; Llei núm. 195, Tarifa de Preus d'Anuncis Oficials de l'exercici corresponent, Reglament de l'Entitat d'Anuncis de Premsa, Reglament d'Anuncis Oficials i Anuncis, Reglament de Compra i Distribució d'Anuncis Oficials i Anuncis en l'Entorn Electrònic, Acords de l'Assemblea General de l'Entitat i altres s'aplicaran les disposicions legislatives corresponents.
ARTICLE 9- Aquest Reglament 1/4/2023 entra en vigor el.
ARTICLE 10- Les disposicions d'aquest Reglament són executades pel Director General de l'Entitat de Publicitat en Premsa.

Reglament de modificació del Reglament de l'entitat de publicitat en premsa

REGLAMENT DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'AVISOS DE PREMSA

ARTICLE 1- 12/12/1997 Queda derogada la segona part i l'article 23198 del Reglament d'entitats de publicitat a la premsa publicat al Butlletí Oficial de l'Estat 113 i número XNUMX.
ARTICLE 2- Aquest Reglament 1/4/2023 entra en vigor el.
ARTICLE 3- Les disposicions d'aquest Reglament són executades pel Director General de l'Entitat de Publicitat en Premsa.

Reglament d'anuncis i anuncis oficials

ANUNCI OFICIAL I REGLAMENT DE PUBLICITAT

PRIMERA PART

Disposicions generals

CAPÍTOL PRIMER

Disposicions inicials

objectiu

ARTICLE 1- (1) El present Reglament té per objecte determinar les qualificacions i els deures de les publicacions periòdiques en què es publicaran anuncis i anuncis oficials, i vetllar per la seva difusió sense cap diferència d'opinió i jurisprudència.

abast

ARTICLE 2- (1) Aquest Reglament cobreix l'àmbit, la distribució, la publicació d'anuncis i anuncis oficials, el dret de publicar anuncis i anuncis oficials, les obligacions i autoritats d'intermediari, les qualificacions i deures de les publicacions periòdiques que publicaran anuncis i anuncis oficials, i les disposicions sobre procediments i principis de control.

(2) A més de les publicacions d'agències de notícies i fotografia, digital industrial maquinària A part de papereria, oficines, màquines d'impressió digitals d'escriptori o portàtils, impressores d'ordinador, duplicadores i fotocopiadores, publicades o reproduïdes o publicades en fascicles com enciclopèdies, butlletins i publicacions obsoletes i anuncis oficials i anuncis independentment de la seva definició, qualitat i quantitat. termes del dret de publicació, les disposicions d'aquest Reglament no s'apliquen a cap mitjà digital que no tingui la característica d'un lloc de notícies a Internet, inclosos els llocs web d'agències de notícies i fotografia.

(3) Administracions de l'àmbit de l'Administració central, administracions locals, institucions de seguretat social, empreses econòmiques estatals, empreses amb personalitat jurídica pública i filials de les quals més de la meitat del capital pertanyi a aquests establiments, diaris i llocs de notícies d'Internet pertanyents a altres establiments establerts per llei o per decret presidencial o els seus afiliats.no té dret a publicar anuncis oficials i no es fan anuncis oficials en publicacions periòdiques emeses per organitzacions professionals de premsa específicament per a les Festes del Ramadà i Sacrifici i festes nacionals.

(4) El que disposa la primera part d'aquest Reglament s'aplica als qui tinguin dret a publicar anuncis o anuncis oficials i a totes les publicacions periòdiques que hagin sol·licitat la seva publicació.

suport

ARTICLE 3- (1) Aquest Reglament, 2/1/1961 S'ha elaborat sobre la base dels articles 195, 34, 35, 36/A, 45 i provisional 53 de la Llei d'Ordenació de l'Entitat de Publicitat en Premsa de data i número 9.

definicions

ARTICLE 4- (1) En aquest Reglament;

a) Targeta de premsa: 13/6/1952 Com a conseqüència dels treballs sotmesos a la Llei d'ordenació de les relacions entre treballadors i treballadores de la professió de premsa núm. 5953 de data 9/6/2004, 5187 de la Llei de premsa núm. 2, de XNUMX/XNUMX/XNUMX. núm Document d'identitat expedit d'acord amb la lletra n) del primer paràgraf de l'article,

b) Concessionari en cap: Constituït amb finalitats de distribució de diaris, empleat, vehicle i tècnic equipament Un subdistribuidor, si n'hi ha, de còpies rebudes dels diaris, en virtut d'un contracte, mitjançant la realització de les condicions físiques, o l'establiment que realitza la distribució directament als distribuïdors de punt final, si no,

c) Termini d'espera: els terminis determinats d'acord amb els articles pertinents d'aquest Reglament per tal que les publicacions periòdiques gaudeixin del dret a publicar anuncis o anuncis oficials.

ç) Diari: Revistes que han sol·licitat la publicació d'anuncis oficials o tenen dret a publicar aquests anuncis, el període de publicació de les quals és entre almenys setmanalment i com a màxim tres mesos, i incloses en la part cinquena d'aquest Reglament,

d) Trànsit directe: el trànsit generat en escriure el nom de domini del lloc de notícies d'Internet directament al navegador d'Internet sense cap redirecció,

e) Factura: 4/1/1961 Factura emesa d'acord amb la Llei de procediment fiscal de data i 213,

f) Treballador intel·lectual: persona que treballa intel·lectualment en línies de negoci relacionades amb activitats de premsa i radiodifusió,

g) Diari: Diaris de difusió, regionals o locals que han sol·licitat o tenen dret a publicar anuncis i anuncis oficials,

ğ) Assemblea General: Assemblea General de la Institució de Publicitat en Premsa,

h) Indicador: el nombre que determina la quota mensual d'anuncis oficials dels diaris i llocs de notícies d'Internet que publiquen anuncis oficials.

ı) Contingut: tots els elements visuals, sonors o escrits de les publicacions periòdiques,

i) İLANBİS (Sistema d'Informació de Publicitat): el sistema en què es reben electrònicament els anuncis oficials i els anuncis dels anunciants, la seva distribució a les publicacions periòdiques i els tràmits relatius a les qualificacions i deures imposats a les publicacions periòdiques per l'Assemblea General. ,

j) Anunci portal: El lloc web on s'ofereixen els serveis de publicitat i publicació d'anuncis, format pel nom de domini “ilan.gov.tr” pertanyent a l'Agència de Publicitat de Premsa i els seus subdominis,

k) Signatura: una signatura electrònica manuscrita o segura,

l) Lloc de notícies d'Internet: llocs de notícies d'Internet que es troben dins de les fronteres de Turquia, establerts per presentar contingut de notícies i comentaris a Internet, publicar el seu contingut utilitzant diversos multimèdia, les qualificacions i deures dels quals són determinats per l'Assemblea General i estan relacionats. a la publicació d'anuncis i anuncis oficials,

m) Jornada laboral: 17/3/1981 D'acord amb el que estableix la Llei núm. 2429 de Festes Nacionals i Festes Generals, els dies festius i els dies laborables diferents dels dissabtes i diumenges,

n) Categoria: les condicions per a la publicació de la convocatòria i la classificació que en constitueix la base per a la seva distribució,

o) Tauler de control: La junta constituïda per supervisar si les publicacions periòdiques relacionades amb anuncis i anuncis oficials compleixen puntualment i íntegrament les obligacions imposades en aquest Reglament.

ö) Institució: Institució de publicitat en premsa,

p) Compensació: reflectir l'anunci oficial de diaris o llocs de notícies d'Internet per l'import corresponent a la quota d'anuncis oficials per als períodes en què es vulnerin les condicions que determini l'Assemblea General, a altres diaris o llocs de notícies d'Internet que tinguin dret a publicar. en el mateix lloc de publicació o quota, en proporció als seus indicadors,

r) Suspensió del dret a la publicació d'un comunicat oficial: Si s'incompleixen les condicions que determina l'Assemblea General i es determina que aquesta situació continua, no es fa cap comunicat oficial fins que s'elimini la infracció,

s) Nombre de pàgines vistes: el nombre que expressa el total de pàgines vistes realitzades pels visitants del lloc de notícies d'Internet.

ş) Distribuïdor final: el punt de venda, també conegut com a taulell de venda en el sector dels mitjans impresos, que ofereix els exemplars del diari lliurats pel distribuïdor principal o el subdistribuïdor al lector d'una manera que pugui obtenir fàcilment.

t) Revistes periòdiques: diaris, revistes i llocs de notícies d'Internet que presentin declaracions d'acord amb la Llei núm. 5187 i tinguin les qualificacions especificades en aquest Reglament.

u) Subdistribuïdor: Constituït amb finalitats de distribució de diaris, empleat, vehicle i tècnic equipament Lliurar les còpies del diari enviades pel distribuïdor en cap als distribuïdors finals, portant les condicions físiques amb l'empresa; ciutat, comtat o regió al distribuïdor principal negocis afiliats,

ü) Visitant únic: un visitant que inicia sessió al lloc de notícies d'Internet des de la mateixa IP i només es compta una vegada,

v) Indemnització: L'import de l'anunci oficial corresponent a la quota d'anuncis oficials dels períodes en què el diari o els llocs de notícies d'Internet tinguessin dret a publicar encara que estaven privats de la publicació, es descompta d'altres diaris o llocs de notícies d'Internet. que tinguin dret a publicar en el mateix lloc de publicació o quota, en proporció als diaris o llocs de notícies d'Internet corresponents, que es reflecteixin al lloc de notícies,

y) Representant de la persona jurídica: En el cas que el titular de la publicació sigui una persona jurídica, la persona real determinada d'entre els gestors pel consell autoritzat d'aquesta persona jurídica d'acord amb la Llei núm. 5187,

z) Publicació exclusiva d'anuncis: les publicacions periòdiques que hagin sol·licitat la publicació únicament d'anuncis oficials i que compleixin les condicions de la cinquena part,

aa) Diari de difusió: un diari publicat per un únic organisme de radiodifusió de premsa amb el mateix nom i distribuït i posat a la venda en almenys el 70% del país, en almenys una província de cada regió geogràfica,

bb) Dret a publicar: tenir dret a publicar anuncis o anuncis oficials,

cc) Dia de publicació: la data escrita a les pàgines i etiquetes dels diaris, i l'hora entre les 00.00 i les 23.59 de cada dia als llocs de notícies d'Internet,

çç) Titular de l'emissió: la persona física o jurídica especificada en la declaració feta d'acord amb la Llei núm. 5187,

dd) Tipus de publicació: Quin dels tipus de publicació comuns, autonòmiques o locals especificats en la declaració feta d'acord amb la Llei núm. 5187, els diaris i revistes es troben en l'àmbit de:

ee) Publicació i lloc de quota: Segons la declaració feta d'acord amb la Llei núm. 5187, lloc de publicació de l'article 31 per als diaris; places contingudes determinades a l'article 53 per als llocs de notícies d'Internet,

ff) Diari local: un diari publicat diàriament o almenys dos dies a la setmana, distribuït i venut imprès en un sol assentament,

gg) Consell d'Administració: Consell d'Administració de l'Agència de Publicitat de Premsa,

expressió faria.

SEGONA PART

Anuncis i anuncis

anuncis oficials

ARTICLE 5- (1) Dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament;

a) Els anuncis que s'hagin de publicar obligatòriament d'acord amb la llei, el decret presidencial, els estatuts o els reglaments,

b) Anuncis que no tinguin la naturalesa d'anuncis d'administracions de l'àmbit de l'Administració central, administracions locals, institucions de seguretat social, universitats, cambres i borses de mercaderies, sindicats, col·legis d'advocats, empreses econòmiques estatals, organitzacions el capital de les quals pertanyi més de la meitat. a les persones jurídiques públiques i les seves filials,

oficial és un anunci.

(2) No tenen la consideració d'anuncis oficials els anuncis que hagin de fer les associacions privades en l'àmbit d'aplicació de la lletra a) del paràgraf primer.

anuncis oficials

ARTICLE 6- (1) El contingut publicat en forma visual, auditiva o escrita en publicacions periòdiques amb la finalitat d'obtenir un benefici material o moral, com ara guanyar popularitat per alguna cosa o idea o amb finalitats promocionals, es considera un anunci.

(2) Anuncis oficials, 195 de la Llei núm. 42 núm Es tracta d'anuncis publicats a publicacions periòdiques pels departaments i organismes enumerats en la lletra b) del primer paràgraf de l'article 5 d'aquest Reglament, altres establiments establerts per llei o decret presidencial, o els seus adscrits.

(3) Els anuncis oficials es publiquen a través de l'Agència en publicacions periòdiques que tenen dret a publicar anuncis oficials, a criteri dels anunciants.

(4) Notícies, imatges, vídeos, textos i similars que siguin anuncis o anuncis. dubtar S'indica que és un anunci o anunci sense sortir de cap habitació.

Funció d'intermediari en anuncis i anuncis oficials

ARTICLE 7- (1) La Institució vetllarà perquè els anuncis i anuncis oficials, les publicacions periòdiques que tinguin dret a publicar i els anuncis de la Institució al portal media la seva publicació.

(2) La institució accepta anuncis i anuncis especials. La publicació, publicació i mediació d'anuncis i anuncis especials és gratuïta en l'àmbit de la Llei núm. 195 i les disposicions d'aquest Reglament.

Llista de publicacions periòdiques

ARTICLE 8- (1) L'Entitat publica la llista, que inclou els noms de les publicacions periòdiques en què es poden dipositar anuncis i anuncis oficials, i la resta de la informació que consideri necessària, l'últim dia hàbil de cada mes, a les seves pròpies pàgines web.

(2) S'inclouen a la llista informació com ara l'obtenció o l'aturada del dret a publicar anuncis oficials, la recuperació d'aquest dret, la rescissió del dret a la publicació d'anuncis i anuncis oficials i el canvi de nom o nom de domini.

(3) També es mostren a la llista els diaris i els llocs de notícies d'Internet que es troben en període d'espera per obtenir el dret de publicar anuncis oficials.

PART III

Anunci oficial i dret a publicar publicitat

Dret a publicar anuncis oficials

ARTICLE 9- (1) Tindran dret a publicar anuncis oficials els diaris i els llocs de notícies d'Internet que compleixin completament i puntualment les seves qualificacions i deures d'acord amb els procediments i principis determinats segons les categories d'aquest Reglament.

Dret a publicar anuncis oficials

ARTICLE 10- (1) Les publicacions periòdiques que només sol·licitin la publicació d'anuncis oficials gaudeixen d'aquest dret si compleixen completament i puntualment les seves qualificacions i deures d'acord amb els procediments i principis establerts en aquest Reglament. Les publicacions periòdiques estan subjectes al que disposa la cinquena part pel que fa al dret de publicació d'anuncis oficials.

(2) Els diaris i els llocs de notícies d'Internet que tenen dret a publicar anuncis oficials o que es troben en un període d'espera per obtenir aquest dret també tenen dret a publicar anuncis oficials. El dret a publicar anuncis oficials de diaris i llocs de notícies d'Internet, el dret dels quals a publicar anuncis oficials també caduca.

(3) Es fan anuncis oficials a les publicacions emeses específicament per a les vacances de Ramadà i Eid-al-Adha pels periodistes professionals amb el nombre més alt de carnets de premsa i les seves organitzacions superiors a la província on es troben.

Condicions per a l'obtenció del dret de publicació

ARTICLE 11- (1) Per tal que les publicacions periòdiques tinguin el dret de publicar;

a) Fer un anunci i anunci oficial signat o sol·licitar la publicació només d'anuncis, indicant clarament el lloc de publicació o la quota,

b) D'acord amb la seva sol·licitud, disposar de les disposicions pertinents d'aquest Reglament i d'altres condicions i qualificacions que determini l'Assemblea General, acceptar i complir oportunament les funcions assignades,

c) Complir els terminis d'espera que se li determinin complint les condicions d'aquest article,

necessari.

Determinació de la documentació a enviar a la institució

ARTICLE 12- (1) S'autoritza la Direcció General per determinar els documents que s'han de sol·licitar en l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament.

Notificacions a la Institució

ARTICLE 13- (1) Dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, informació i documents que s'han d'enviar a la Institució a través d'İLANBİS; No pot ser fals ni enganyós, no atorga drets adquirits en les matèries declarades i no constitueix una presumpció d'exactitud o realitat respecte a la informació que conté.

CAPÍTOL QUART

Transaccions de temps d'espera

Temps d'espera

ARTICLE 14- (1) Les publicacions periòdiques estan subjectes a períodes d'espera especificats a les parts pertinents d'aquest Reglament per tal d'aconseguir el dret de publicar anuncis i/o anuncis oficials.

Determinació de la data d'inici del període d'espera

ARTICLE 15- (1) Els diaris o els llocs de notícies d'Internet han de sol·licitar una auditoria en el termini màxim de 3 mesos, a partir de la data en què la seva sol·licitud de publicació d'un anunci oficial s'ha registrat a l'Agència. La data d'inici del període d'espera es determina com la data en la qual es determina que, com a conseqüència de l'auditoria o examen que ha de realitzar la Direcció General a l'hora de la sol·licitud, es determina que té les condicions i titulacions especificades. en el que estableix aquest Reglament pel que fa a publicació o lloc de quota.

Obligacions durant el període d'espera

ARTICLE 16- (1) Un diari o un lloc de notícies d'Internet que estigui subjecte a un període d'espera per obtenir el dret de publicar un anunci oficial no pot publicar un anunci oficial abans que expiri aquest període. En cas contrari, s'apliquen les sancions previstes a la Llei núm. 195.

(2) D'acord amb l'interval de publicació especificat en la declaració donada d'acord amb la Llei núm. 5187, els diaris dins del període d'espera; D'altra banda, els llocs de notícies d'Internet s'han de publicar de manera que compleixin els requisits d'accessibilitat establerts en aquest Reglament, i els diaris i els llocs de notícies d'Internet han de tenir tota la resta de titulacions exigides i complir els encàrrecs assignats.

(3) No obstant això, el que disposa el paràgraf primer de l'article 113 sobre els diaris o els llocs de notícies d'Internet dins del període d'espera s'aplicarà en funció de la data d'inici del període d'espera en comptes de l'any natural.

SECCIÓ CINC

Qualificacions generals de diaris i llocs de notícies d'Internet relacionats amb la publicació d'anuncis oficials

abast

ARTICLE 17- (1) En aquest apartat es regulen els requisits generals que determina l'Assemblea General per a l'inici i la continuïtat del dret a publicar anuncis oficials de diaris i llocs de notícies d'Internet.

Requisits de la plantilla

ARTICLE 18- (1) Els diaris i els llocs de notícies d'Internet estan obligats a contractar treballadors d'opinió en els nombres i deures indicats a les seccions segona i tercera.

(2) Treballadors intel·lectuals que es mostren a la plantilla;

a) Fer contractes de treball per escrit i de durada completa d'acord amb la Llei núm. 5953,

b) Pagament del seu salari íntegrament i puntualment d'acord amb els seus contractes en jornada completa i mes complet,

c) Realment estan fent la feina a canvi de les seves funcions especificades en els seus contractes,

ç) Les notificacions a la Seguretat Social, les primes i els merits d'impostos sobre els seus salaris es realitzen dins el termini legal i íntegrament,

d) No dedicar-se a un negoci comercial que els beneficii i no exercir cap altra activitat que la professió de periodista,

e) Residir al lloc de publicació o quota del diari o lloc de notícies d'Internet per al qual treballen,

és obligatori.

(3) A excepció del responsable responsable, altres treballadors intel·lectuals, que es trobin dins dels límits territorials de la mateixa província i províncies veïnes, tenint en compte la distància entre el lloc de publicació o quota del diari o lloc de notícies d'Internet i el lloc. de residència i els mitjans de transport públic, radiodifusió o quota Poden residir fora del seu lloc de residència. En aquests casos, l'Autoritat decideix si és possible dur a terme la tasca d'acord amb la finalitat i de forma continuada. Com a màxim dos treballadors d'opinió en la 1a i 2a categories de llocs de notícies d'Internet; 3., Per als que estiguin en les categories 4a i 5a, no cal la condició de residir a la plaça de quota per a un treballador de la idea. Per a la determinació del lloc de residència es pren com a base la primera adreça de residència en els registres del Sistema Central de Gestió de la Població (MERNIS).

(4) En cas que el contracte de treball escrit dels treballadors intel·lectuals que treballen en el personal sigui resolt per l'empresari o el treballador intel·lectual, la data de finalització és el 5953, 5 i 6 de la Llei núm. 7. núm determinat d'acord amb els articles.

Poden estar a la plantilla

ARTICLE 19- (1) Els treballadors intel·lectuals que puguin incorporar-se a la plantilla han de tenir almenys una de les titulacions i condicions següents:

a) Estar graduat en facultats de comunicació d'instituts d'educació superior o en departaments relacionats amb la comunicació d'altres facultats o tenir un títol equivalent acceptat pel Consell d'Educació Superior.

b) Disposar de carnet de premsa com a treballador intel·lectual.

c) Haver treballat en mitjans de comunicació durant almenys 6 mesos sense descans, sempre que hagi estat graduat en els departaments relacionats amb la comunicació dels centres de formació professional, i certificar aquest treball.

ç) Haver treballat als mitjans de comunicació durant un total de 5953 mesos, dels quals almenys 6 mesos continuats, amb subjecció a la legislació de seguretat social en l'àmbit de la Llei núm.

d) Haver treballat subjecte a la legislació de seguretat social en l'àmbit de la Llei núm. 6 de treballadors intel·lectuals durant un total de 15 mesos, dels quals almenys 5953 mesos continuats, i acreditar aquest treball.

e) Haver treballat als serveis informatius dels òrgans de comunicació públics durant un total de 6 mesos, dels quals almenys 15 mesos continuats, d'acord amb l'estatut de dret públic, i acreditar aquest treball.

(2) Limitat als empleats com a escriptors i treballadors d'idees. 22/5/2003 No es demanen les condicions especificades en el primer paràgraf per a aquells que tinguin la consideració d'incapacitat d'acord amb la Llei del treball núm.

No seran a la llista.

ARTICLE 20- (1) El concessionari del diari i del lloc de notícies d'Internet o, si n'hi ha, el representant d'una persona jurídica determinada d'acord amb el que estableix la Llei núm. 5187. col·lectiu socis de societats, socis comanditaris de societats comanditàries ordinàries, socis comandits de societats comanditàries el capital de les quals es divideix en accions, accionistes de la filial d'equips, limitat socis i administradors de societats que representin la societat en societats, socis autoritzats per representar la societat en societats anònimes, i membres del consell d'administració i auditors de comptes; No poden participar en el personal intel·lectual de publicacions pròpies o d'altres.

(2) La mare, pare, cònjuge, físiques i fillastres de la persona real titular dels diaris i llocs de notícies d'Internet relacionats amb la publicació d'anuncis oficials i els membres dels òrgans de direcció o control de les persones jurídiques, els seus adoptats. els fills, els pares dels cònjuges, el personal del diari corresponent i el lloc de notícies d'Internet no poden tenir lloc. No obstant això, el que disposa aquest paràgraf no s'aplicarà a les persones que compleixin el requisit de graduació especificat en la lletra a) del primer paràgraf de l'article 19 i als familiars que disposin del carnet de premsa com a treballadors intel·lectuals.

Els que treballen en més d'una publicació periòdica

ARTICLE 21- (1) Si el treballador intel·lectual és declarat a la plantilla de més d'un diari i lloc de notícies d'Internet relacionats amb la publicació d'anuncis oficials, s'admetrà a la plantilla de només un d'ells. Els registres, contractes i altres documents de la Institució de la Seguretat Social es prenen com a base per a aquestes transaccions.

Obligació de notificació al personal

ARTICLE 22 – (1) Els diaris i els llocs de notícies d'Internet estan obligats a lliurar a l'Entitat la informació i els documents relatius a la contractació, canvi de títol, acomiadament, meritaments tributaris i d'assegurances dels treballadors intel·lectuals del seu personal, com a màxim de 3 dies hàbils, següents a la realització d'aquestes transaccions.

contingut

ARTICLE 23- (1) En el contingut de diaris i llocs de notícies d'Internet segons el nombre de categories i indicadors;

a) Publicar tot tipus de textos en turc, excepte anuncis i anuncis especials,

b) Altres articles, com ara notícies, columnes, articles, comentaris, investigacions, entrevistes, i imatges, visuals, fotografies, sobre temes polítics, econòmics, culturals, artístics, socials, revistes i esportius que afectin la publicació o el lloc de la quota i la seva l'entorn, sempre que siguin originals i actualitzats, inclouen gràfics, dibuixos animats i similars,

c) No es repeteixen les emissions de ràdio-televisió actualitzades, les farmàcies de guàrdia, les taules econòmiques, els llocs d'entreteniment, les condicions meteorològiques i similars, i continguts com puzles i astrologia.

ç) El contingut visual ha de ser rellevant i proporcional als textos informatius, i s'ha d'ordenar d'acord amb les pràctiques establertes a la premsa.

d) En els titulars, el contingut de la notícia no és desviat, enganyós i no genera contradiccions,

e) Dos terços de la superfície dels diaris i dels números de notícies diàries dels llocs de notícies d'Internet consisteixen en els continguts especificats a la lletra b); En almenys una sisena part del seu contingut, les notícies fetes pels treballadors intel·lectuals que es mostren a la seva plantilla i els que treballen escriptors han d'incloure les seves pròpies columnes, sempre que sigui almenys dues vegades en 7 dies,

es requereix.

(2) Els diaris i els llocs de notícies d'Internet també poden incloure contingut en altres idiomes, sempre que estiguin traduïts al turc.

(3) És obligatori que els diaris i els llocs de notícies d'Internet publiquin anuncis oficials i anuncis de manera completa, correcta i oportuna, així com que prenguin les precaucions necessàries per garantir que es puguin llegir fàcilment.

Ús geogràfic

ARTICLE 24- (1) En el contingut de diaris i llocs de notícies d'Internet;

a) Especificar el treballador intel·lectual titular dels continguts produïts per les persones declarades a la plantilla,

b) Utilitzar l'origen de les institucions i organitzacions corresponents en notes de premsa, declaracions i butlletins elaborats per institucions públiques, organitzacions, institucions, municipis i els seus adscrits, altres administracions locals, partits polítics, organitzacions no governamentals i similars.

c) Indicació de la persona o agència de notícies corresponent a les notícies obtingudes mitjançant el pagament de drets d'autor o quotes de subscripció, segons el contracte,

ç) L'ús de la paraula centre de notícies en els casos en què la informació sigui recollida, recopilada i comunicada per treballadors intel·lectuals,

és obligatori.

(2) El contingut es pot transferir a través d'Internet, des de publicacions periòdiques o no periòdiques, sempre que s'especifiqui com a font d'origen el nom i la resta d'informació necessària, sense superar el 10% del nombre de notícies o superfície.

(3) Es pot incloure fins a un 30% de cada notícia o columna directament transmesa per qualsevol mètode o forma. Les transferències realitzades d'aquesta manera no es consideren contingut original.

(4) En el contingut que es cita, 5/12/1951 D'acord amb les disposicions pertinents de la Llei d'obres intel·lectuals i artístiques de data i 5846, s'indica clarament el nom de la publicació citada i altres dades necessàries.

Similitud en el contingut

ARTICLE 25- (1) No es poden incloure continguts similars en dues o més publicacions periòdiques al mateix lloc o en diferents llocs. Per determinar la similitud no es tenen en compte els continguts contractats.

(2) Si dues o més publicacions periòdiques contenen continguts similars de manera continuada, només una de les publicacions reben un anunci i anunci oficial. En aquest cas, si el propietari de la publicació és la mateixa persona, aquesta tria la publicació que s'anuncia i anuncia. Si els propietaris de les publicacions periòdiques són persones diferents, el dret de publicació pertany a la publicació que acrediti que és titular del dret a utilitzar continguts similars.

Canvi de noms de diaris i noms de domini dels llocs de notícies d'Internet

ARTICLE 26- (1) Els noms de diaris i els noms de domini dels llocs de notícies d'Internet no poden consistir en paraules o abreviatures que puguin contradir la moral general i l'ordre públic.

(2) Els llocs de notícies d'Internet no poden sol·licitar un canvi de nom de domini si les autoritats competents decideixen bloquejar l'accés.

(3) Si els diaris volen canviar els seus noms i els noms de domini dels llocs de notícies d'Internet, envien les seves sol·licituds amb els seus nous noms o noms de domini a l'Autoritat en un formulari signat.

(4) Si el Consell d'Administració, com a resultat del seu examen, conclou que el nom o el nom de domini s'ajusten al paràgraf primer, permet el canvi.

(5) Els diaris i els llocs de notícies d'Internet poden utilitzar els seus nous noms o noms de domini, sempre que ho comuniquin a l'Agència com a mínim 3 dies hàbils a comptar des de la data en què es rebi la decisió del Consell d'Administració sobre el canvi. Aquests canvis s'anuncien al públic en una zona visible abans de fer-los.

(6) Els diaris i els llocs de notícies d'Internet estan obligats a anunciar i efectuar aquesta modificació en el termini d'un mes com a màxim, des de la notificació de la decisió sobre l'autorització de modificació. En cas contrari, continua la seva publicació amb el mateix nom o nom de domini.

(7) Els diaris i els llocs de notícies d'Internet no poden sol·licitar un canvi de nom o de domini més de dues vegades en un any natural, excepte en el cas del canvi de propietari de la publicació.

Facturació

ARTICLE 27- (1) Els diaris i els llocs de notícies d'Internet estan obligats a emetre una factura pels anuncis oficials que publiquen, d'acord amb els principis i mesures especificats en la Tarifa de Preus de l'Anunci Oficial, i per a totes les publicacions periòdiques, d'acord amb el preu calculat sobre les tarifes determinades per els per anuncis especials i anuncis, després de deduir la comissió de l'Agència. .

(2) L'emissió d'una factura contrària a les tarifes especificades o als altres principis determinats en aquest Reglament, o l'aplicació de sancions d'acord amb les lleis pertinents per la seva no emissió no impedeix l'actuació d'acord amb l'article 195 de la Llei. núm. 49.

transaccions comptables

ARTICLE 28- (1) Els diaris i els llocs de notícies d'Internet haurien d'organitzar la seva comptabilitat sobre la base del balanç.

obligació del lloc de treball

ARTICLE 29- (1) Els diaris i els llocs de notícies a Internet estan obligats a continuar les seves activitats en un lloc de treball dedicat a la professió de periodisme.

(2) En aquest lloc de treball;

a) Tenir una superfície de treball d'almenys 5 metres quadrats per persona, en proporció als treballadors intel·lectuals declarats a la plantilla,

b) Les tècniques tècniques necessàries que utilitzaran els treballadors intel·lectuals per a l'exercici de la seva professió de periodisme. el teu equipament per trobar,

c) No exercir cap altra activitat professional o negoci comercial incompatible amb la professió de periodista, i no ser utilitzat al mateix temps com a residència,

ç) Penjar el cartell amb el nom del diari i del lloc de notícies d'Internet en un lloc visible,

haver de.

SEGONA PART

Disposicions sobre diaris relacionades amb la publicació d'anuncis oficials

CAPÍTOL PRIMER

Àmbit i categories

abast

ARTICLE 30- (1) Els diaris que es trobin en període d'espera o que tinguin dret a publicar anuncis oficials s'han d'ajustar al que disposa aquest apartat juntament amb el que disposa la primera part.

Llocs d'emissió

ARTICLE 31- (1) Els llocs de publicació dels diaris són els següents:

a) 10/7/2004 Ateses les disposicions de la Llei de municipi metropolità núm. 5216 de data 6/3/2008 i la Llei núm. 5747 d'establiment de districtes dins dels límits del municipi metropolità i de modificació d'algunes lleis de data 12/11/2012, municipi metropolità de catorze províncies de data 6360/ XNUMX/XNUMX i amb el número XNUMX i a les províncies que han adquirit la condició de municipi metropolità i/o els límits de municipi metropolità s'han redefinit d'acord amb la Llei d'establiment de vint-i-set districtes i modificació de determinades lleis i decrets;

1) Districtes de Çukurova, Karaisalı, Sarıçam, Seyhan i Yüreğir de la província d'Adana,

2) Província d'Ankara Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklardistrictes de Sincan i Yenimahalle,

3) Província d'Antalya Aksu, Döşemealtı, Kepez, Kepez ve Kepez comtats,

4) Districte d'Efeler de la província d'Aydın,

5) Província de Balikesir sis de setembre i els comtats de Karesi,

6) Província de Bursa, districtes de Gemlik, Gürsu, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Osmangazi i Yıldırım,

7) Província de Denizli Mestre de centre i els comtats de Pamukkale,

8) Província de Diyarbakir Baglar, Kayapinardistrictes de Sur i Yenişehir,

9) Districtes d'Aziziye, Palandöken i Yakutiye de la província d'Erzurum,

10) Província d'Eskisehir Odunpazari i els districtes de Tepebaşı,

11) Província de Gaziantep, districtes d'Oğuzeli, Şahinbey i Şehitkamil,

12) Província de Hatay Antakya i comtats de Defne,

13) Illes de la província d'Istanbul, Arnavutköypis, Avcilar, Bagcilar, Bahcelievler, Bakirkoy, Başakşehir, Bayrampasa, Besiktas, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoglu, Buyukcekmece, Catalca, Çekmeköy, Esenler, pisEyupsultan, Fatih, Gaziosmanpasa, Gungoren, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Kucukcekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sariyer, Sultanbeyli, Sultangazi, comtats de Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar i Zeytinburnu,

14) Província d'Esmirna Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyakadistrictes de Konak, Narlıdere i Torbalı,

15) Província de Kahramanmaraş Dulkadiroğlu i dotze de febrer comtats,

16) Districtes de Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi i Talas de la província de Kayseri,

17) Província de Kocaeli Başiskele, Izmit i Kartepe comtats,

18) Districtes de Karatay, Meram i Selçuklu de la província de Konya,

19) Districtes de Battalgazi i Yeşilyurt de la província de Malatya,

20) Prínceps de la província de Manisa i Yunusemre comtats,

21) Província de Mardin Artuklu ciutat,

22) Mersin província mediterrània, AkdenizTaure i districtes de Yenişehir,

23) Districte de Menteşe de la província de Muğla,

24) Província d'Ordu Altınordu ciutat,

25) Província de Sakarya Adapazari, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca, Serdivan i els comtats de Söğütlü,

26) Província de Samsun AtakumJanikEl meu primer pas i els districtes de Tekkeköy,

27) Província de Tekirdag Suleymanpasa ciutat,

28) Província de Trebisonda Ortahisar ciutat,

29) Província de Sanliurfa EyyubiyeHaliliye ve Karaköprü comtats,

30) Província de Van Ruta de la SedaTusba i els districtes d'Edremit,

il centralment l'únic lloc d'emissió,

b) 3/7/2005 Adıyaman, que té l'estatus de municipi central, tenint en compte la Llei municipal núm. 5393 de data Afyonkarahisar, Agri, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingol, Bitlis, Bolu, Burdur, Canakkale, Cankiri, Corum, Düzce, Edirne, Elazig, Erzincan, Giresun, Gumushane, Hakkari, Igdir, Isparta , Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalovaong, Yodakzgats i províncies. el lloc central d'emissió únic,

c) Província de Hatay amb Dörtyol, Erzin Paies comtats; comtats de Hassa i Kırıkhan; amb Iskenderun Arsuz comtats; província de Kocaeli Çayırova, Dàrica, Dilovasi i els districtes de Gebze; Província de Muğla amb Fethiye Seydikemer comtats; Província de Tekirdag Çerkezköy i els districtes de Kapaklı; Els districtes de Çorlu i Ergene són l'únic lloc d'emissió,

ç) Cadascun dels districtes que no siguin els llocs d'emissió esmentats en els apartats (a), (b) i (c) d'aquest apartat, té un lloc d'emissió independent,

com acceptable.

(2) Els procediments i principis d'execució d'aquest Reglament per a les noves estructures administratives que es constitueixin com a conseqüència de les divisions administratives i/o fusions seran determinats pel Consell d'Administració.

(3) En cas que no hi hagi cap diari que tingui dret a publicar als districtes dins dels límits del municipi metropolità d'acord amb les lleis núm. 5216, 5747 i 6360, els llocs de publicació d'aquests districtes es consideren entre els llocs de publicació. especificats a la lletra a) del primer paràgraf per a la província a la qual estiguin afiliats.

Categories

ARTICLE 32- (1) Les categories de diaris segons el lloc de publicació són les següents:

SEGONA PART

condicions

Temps d'espera

ARTICLE 33- (1) El període d'espera perquè els diaris tinguin dret a publicar anuncis oficials és de 36 mesos.

Continuïtat en l'emissió

ARTICLE 34- (1) Els diaris estan obligats a continuar la seva publicació ininterrompudament, llevat de les restriccions legals.

(2) 32 núm 1 especificat a la taula de l'article., Els diaris inclosos en les categories 2a, 3a, 4a i 5a es publiquen diàriament. No obstant això, aquests diaris no es podran publicar una vegada a la setmana, específic del dia notificat, sempre que constin en la declaració presentada d'acord amb el que estableix la Llei núm.

(3) Els diaris de la 6a categoria s'han de publicar els dies indicats en la declaració que han presentat d'acord amb la Llei núm. 5187, almenys dos dies a la setmana.

(4) Els diaris que han hagut de suspendre la seva publicació a causa de la vaga, en el termini de 30 dies des de la finalització de la vaga; Llevat de la quantitat real de vendes, si es tornen a publicar amb el compliment de la resta de qualificacions i deures exigits, continua el seu dret a publicar anuncis oficials.

(5) Els diaris no es poden publicar, sempre que ho notifiquen a l'Agència com a mínim 3 dies hàbils abans de les vacances de Ramadà i Sacrifici, i en un termini de 3 dies hàbils en cas de força major.

obligació de lliurament

ARTICLE 35- (1) Els diaris, per constituir la base dels exàmens que s'han de fer per determinar si les qualificacions i els deures relacionats amb els diferents articles d'aquest Reglament es compleixen de manera oportuna i completa;

a) Almenys 2 de cada emissió, inclosos els annexos, que es consideren documents, amb o sense anuncis i anuncis oficials,

b) Les pàgines d'aquests números es publicaran en el format d'arxiu que determini la Institució, a través d'İLANBIS, com a màxim fins a les 09.00:XNUMX hores del dia en què es portin la data,

S'ha d'enviar a la institució.

(2) Els diaris publicats als centres provincials de les oficines les activitats de les quals per als serveis de l'Agència siguin desenvolupades per una altra sucursal de l'Agència i els diaris en l'àmbit d'aplicació de les lletres c) i ç) del paràgraf primer de l'article. 31 enviaran les seves còpies impreses a les 16.00 hores del segon dia hàbil següent al de la publicació com a màxim, està obligat a lliurar-la a les oficines de l'Entitat fins a

Impressió i informació obligatòria

ARTICLE 36- (1) És obligatori incloure la seva etiqueta a cada número del diari. En aquest segell, el nom, la data i el número de la publicació, si el titular de la publicació és una persona real, si es tracta d'una persona jurídica, la persona jurídica, si n'hi ha, el nom comercial i el representant de la persona jurídica, si n'hi ha, cal l'editor, el responsable (editor), el tipus de publicació i el lloc d'administració, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic corporativa, adreça del Sistema Nacional de Notificacions Electròniques (UETS) i informació de la impremta.

(2) Periòdics; En cas que canviï el titular de la publicació, el representant de la persona jurídica, l'editor, si n'hi ha, el responsable responsable (editor) i el lloc de direcció, és obligatori comunicar-ho a l'Entitat amb una signatura com a màxim el primer dia hàbil, i per fer els canvis necessaris en l'etiqueta del primer número publicat posteriorment.

(3) La superfície coberta per l'empremta no pot superar els 140 centímetres quadrats.

(4) Els diaris el lloc de gestió i el lloc d'impressió dels quals estiguin situats a la mateixa adreça poden mostrar-los en una adreça a les seves etiquetes.

sectorial llibretes

ARTICLE 37- (1) Informació relativa a cada número imprès del diari, que constitueix la base del dret a publicar anuncis oficials. a İLANBIS s'han de consignar en els llibres corresponents.

(2) Els procediments i principis relatius a la portada dels llibres són regulats pel Consell d'Administració.

(3) Tota la informació es tracta diàriament, excepte l'import de la devolució que s'ha de consignar en els llibres. Els imports de reemborsament es registren com a màxim en 10 dies.

(4) Els llibres que han de conservar els diaris i el seu contingut són els següents:

a) Llibre en paper: És el llibre en el qual s'anoten en funció del gramatge l'entrada del paper subministrat a la factura que s'utilitzarà en els processos d'impressió del diari i la sortida del paper utilitzat en la impressió de cada número. o unitat de làmina, segons la tècnica d'impressió. No obstant això, aquest llibre no es pot conservar si consta documentat que el paper utilitzat en el procés d'impressió és proporcionat per l'organització comercial que realitza la impressió d'acord amb un contracte.

b) Llibre d'impressió: És el llibre en el qual s'anoten els números d'impressió totals, nets i malmesos de cada expedició, el lloc, l'hora i la tècnica d'impressió, juntament amb el rebut d'impressió o qualsevol document que pugui ser equivalent, procedent de la impressió. casa o impremtes on s'imprimeix el diari.

c) Llibre d'abonat: És el llibre en el qual consta el nom i cognoms dels abonats si són persones físiques, els seus noms, denominacions comercials, si n'hi ha, les seves adreces, les dates d'inici i finalització de la subscripció i la data i el número de la factura de l'abonat. , tant si el preu es cobra des de la data d'inici com si no. Els diaris sense subscriptors no han de conservar aquest llibre.

ç) Llibre de vendes: és el llibre que mostra la informació de les factures sobre quants de cada número del diari es van lliurar al concessionari o distribuïdors que realitzaven l'activitat de distribució per posar-los a la venda als distribuïdors finals, i quants no s'han venut sinó que s'han retornat, i el nombre d'abonats les factures dels quals s'han elaborat, si n'hi ha.

Personal mínim

ARTICLE 38- (1) El nombre mínim, la distribució i les funcions dels treballadors d'opinió, que han d'estar obligats a formar part de la plantilla dels diaris segons les seves categories, es detallen a continuació:

(2) D'acord amb aquest article 1., Els diaris de 2a, 3a i 4a categories poden contractar un redactor en cap mínim en lloc d'un corresponsal.

(3) És obligatori que els diaris convencionals incorporin treballadors d'opinió en els nombres i llocs especificats per a la 1a categoria.

Superfície mínima

ARTICLE 39- (1) Les superfícies mínimes diàries determinades per a cada número publicat dels diaris es detallen a continuació segons les seves categories:

(2) Per determinar l'àrea d'un número publicat d'un diari, es prenen com a base la mida i el nombre de pàgines.

(3) En el càlcul de l'àrea dels diaris;

a) Parts superiors a 2,5 centímetres en els marges de la pàgina,

b) Tota classe de publicacions periòdiques o no periòdiques, suplements o parts del mateix concessionari o d'un concessionari independent, que s'entreguen gratuïtament o de pagament juntament amb el diari,

considerar no pres.

(4) És obligatori que els diaris generals compleixin el requisit de superfície especificat per a la 1a Categoria.

Disseny de pàgina

ARTICLE 40- (1) Els diaris han de prestar atenció a la disposició de la pàgina d'acord amb els desenvolupaments tecnològics; textos, imatges, fotografies, gràfics i textos similars, així com prendre les precaucions necessàries perquè aquests continguts es puguin llegir i entendre fàcilment.

(2) Les notícies, columnes, articles, comentaris, entrevistes i altres textos escrits dels continguts dels diaris, excloent el titular i el focus, han de contenir almenys 12, màxim 14 línies de text cada cinc centímetres, i les lletres han de contenir no ser inferior a 8 punts i superior a 10 punts, l'ús és obligatori.

(3) És obligatori incloure la data, el número de pàgina i el nom de cada pàgina dels diaris, tenint en compte les pràctiques establertes de la premsa i les característiques de les tècniques d'impressió.

Elements bàsics d'impressió

ARTICLE 41- (1) Premsa de diaris indústria i d'acord amb l'evolució de la tecnologia, és obligatori parar atenció a la tècnica d'impressió perquè tot tipus d'escrits, imatges, fotografies, gràfics, dibuixos animats i similars siguin fàcilment llegibles i comprensibles.

(2) Excepte articles de papereria, tipus d'oficina, màquines d'impressió digitals d'escriptori o portàtils, impressores d'ordinador, duplicadores, fotocopiadores; Màquines d'impressió offset/rotativa web, offset plana o impressió digital industrial. No obstant això, és obligatori imprimir els diaris publicats als llocs contemplats en els apartats 31, 2 i 13 del primer paràgraf del primer paràgraf de l'article 14, a les màquines d'impressió offset web.

(3) Llevat de força major, el procés d'impressió dels diaris no es pot dur a terme abans de les 19.00 hores del dia anterior a la data de l'emissió a imprimir, i és obligatori completar l'import mínim diari de vendes reals a la mateixa impressió. casa sense descans.

(4) Els diaris han de notificar a l'Agència signada com a molt tard el primer dia hàbil següent al canvi de lloc d'impressió.

(5) Les pàgines de cada número del diari estan disposades al lloc de publicació, i 15/7/1950 S'ha d'imprimir a les impremtes que operen dins dels límits de la província on s'ha publicat d'acord amb el que estableix la Llei d'impremtes de data i 5681. No obstant això, els diaris d'una superfície no inferior a 2,25 metres quadrats també podran realitzar les seves operacions d'impressió en impremtes fora dels límits de la província on s'editen, dins dels mateixos principis, sempre que ho notifiquen a l'Autoritat en forma signada. formulari amb antelació.

Principis de distribució

ARTICLE 42- (1) La distribució de diaris als distribuïdors secundaris i finals al lloc de publicació s'ha de fer a través d'entitats constituïdes per a la distribució de publicacions periòdiques. Empleats, eines i tècniques de l'establiment de distribució equipament És obligatori disposar de tot tipus d'oportunitats similars a les seves contrapartides pel que fa a les condicions físiques.

(2) Distribuir les vendes de distribuïdors dels diaris de corrent a través de les institucions especificades en el primer paràgraf, almenys el 70% del país, inclòs el lloc de direcció, a cada regió geogràfica, a través dels subdistribuïdors afiliats a aquestes institucions en un dia a dia, i adonant-se d'aquest problema als distribuïdors de punt final, es requereix documentació.

(3) En cas que els diaris no disposin d'un establiment de distribució tal com s'especifica al paràgraf primer en el seu lloc de publicació; Se'ls demana que realitzin les seves vendes de distribuïdor a través d'almenys dos distribuïdors finals, tenint en compte els punts de venda del lloc d'emissió, i documentar aquest problema.

(4) És obligatori que cada número del diari es posi a la venda als distribuïdors finals fins a les 09.00:XNUMX hores del dia en què es publica la seva data.

(5) És obligatori que els diaris prenguin les mesures necessàries per informar de les dades de vendes realitzades a través de distribuïdors finals pels establiments que exerceixen l'activitat de distribució.

(6) En cas de canvi en el distribuïdor o distribuïdors dels diaris, és obligatori comunicar-ho a l'Agència, signat pel diari, com a màxim de 3 dies hàbils.

Preu mínim de venda i comissió

ARTICLE 43- (1) El preu de venda, que s'ha d'indicar a la primera pàgina del número de cada dia de publicació, no pot ser inferior a 1,50 llires turques en diaris locals i regionals i 2 lliures turques en diaris comuns, inclòs l'impost sobre el valor afegit. .

(2) La comissió a pagar als concessionaris i el descompte fet als subscriptors no pot ser superior al 40% de l'import escrit al diari. La tarifa a pagar als proveïdors de subscriptors està inclosa en aquesta tarifa.

(3) El preu de la subscripció no pot ser inferior a l'import que es pot trobar multiplicant el preu de venda determinat després de deduir el descompte, si n'hi ha, i el període de subscripció.

Venda de distribuïdors i subscriptors

ARTICLE 44- (1) Els números i tarifes mínims reals de vendes i devolució que han de realitzar els diaris al lloc de publicació a través de distribuïdors i mitjançant subscripció es detallen a continuació segons les seves categories:

(2) És obligatori complir les condicions de venda i devolució especificades per a la 1a Categoria dels diaris populars.

(3) Amb l'excepció de les vendes realitzades més d'una vegada per motius raonables i acceptables, les vendes als distribuïdors del punt final es realitzen una per una. un per un fet és essencial.

(4) Les condicions que han de complir les subscripcions per poder ser incloses en el nombre real de vendes per dia són les següents:

a) No es tenen en compte les subscripcions amb una durada inferior a 1 mes.

b) Cada número del diari, que s'ha de lliurar als seus subscriptors fins a les 09.00:XNUMX hores del dia en què es publica la seva data, 1 o a aquells que realitzin el negoci de distribució d'abonats mitjançant l'emissió de fulls de ruta a granel, i aquestes transaccions s'han de documentar.

c) El nombre de diaris que tenen una factura de subscripció elaborada i lliurada als seus subscriptors en el moment especificat a la lletra b) s'inclou en les vendes diàries reals. Els diaris estan obligats a prendre les mesures necessàries per determinar si les còpies de les vendes realitzades per subscripció estan en mans dels propietaris subscriptors.

(5) De les vendes realitzades pels diaris mitjançant subscripció;

a) En diaris amb un import real de vendes de fins a 1.000 per cada número publicat; 1 per cada persona física subscrita per cada número; màxim 10 per a institucions públiques, establiments, establiments i afiliats, organitzacions no governamentals, sindicats i organitzacions de partits polítics; màxim 5 per a altres persones jurídiques,

b) En diaris amb un import real de vendes de 1.000 o més per cada número publicat; 1 per cada persona física subscrita per cada número; màxim 20 per a institucions públiques, organitzacions, establiments i afiliats, organitzacions no governamentals, sindicats i organitzacions de partits polítics; màxim 10 per a altres persones jurídiques,

buscat L'import real de les vendes es pot incloure en el nombre de subscriptors.

Buscant subscriptors

ARTICLE 45- (1) L'Entitat pot investigar d'ofici si es compleixen els deures especificats en relació amb els abonats.

(2) Com a resultat de qualsevol recerca que hagi de dur a terme la Institució; Si es determina que el nombre de subscriptors cau per sota del nombre mínim de vendes reals o es manté per sobre d'aquest nombre, però el 15% o més dels subscriptors no continuen realment, se suspèn el dret a publicar el diari.

(3) Si la data en què cessa el dret de publicació no es pot determinar d'acord amb el paràgraf segon, la data d'emissió de la factura del subscriptor la data de subscripció del qual és la més antiga, entre els subscriptors que no es consideren vàlids, serà considerada com la data de la suspensió.

PART III

Condicions i xifres de l'indicador de quota d'anuncis oficials

Principals indicadors

ARTICLE 46- (1) El nombre d'indicadors basats en la quota mensual d'anuncis oficials dels diaris;

a) Entre els diaris populars, els que es publiquen diàriament 180, els que no es publiquen un cop a la setmana 1,

b) Els que es publiquen diàriament als centres de les ciutats 150, els que no es publiquen un cop a la setmana 1,

c) Als districtes s'han publicat 150 cada dia de la setmana, 6 publicats 130 dies, 5 publicats 100 dies, 4 publicats 80 dies, 3 publicats 60 dies, 2 publicats 40 dies,

com determinat.

Termes d'indicació addicionals

ARTICLE 47- (1) Perquè els diaris es beneficiïn d'indicadors addicionals;

a) Haver publicat un anunci oficial durant almenys 6 mesos,

b) Complir el requisit d'indicador addicional durant almenys 1 mes enrere,

c) Presentar les seves sol·licituds a l'Autoritat en forma signada, sempre que constin clarament l'article en què es regula la prestació objecte de l'aplicació de l'indicador addicional en aquest Reglament.

haver de.

(2) La data en què els diaris començaran a beneficiar-se de l'indicador addicional és la data en què la sol·licitud consta en els registres de l'Entitat, en cas que l'Entitat determini que es compleixen les condicions del paràgraf primer.

Indicador addicional d'àrea de personal

ARTICLE 48- (1) En els seus quadres, en proporció a les funcions i nombres dels treballadors intel·lectuals mínims que tinguin les qualificacions especificades en els articles 18 i 19 i determinades a l'article 38;

a) Tenir 2 vegades més treballadors d'idees a la seva plantilla;

1) 3,00/1 dels diaris amb una superfície d'almenys 3 metres quadrats, que estan àmpliament distribuïts i el lloc de publicació dels quals és a Istanbul,

2) 2,25/1 de la resta de diaris amb una superfície mínima de 3 metres quadrats,

b) Entre els diaris comuns que ocupen 3 vegades més treballadors intel·lectuals, els que tinguin una superfície mínima de 3,70 metres quadrats, a raó de 2/3,

ek s'aplica l'indicador.

Indicador de fitxer adjunt d'impressió

ARTICLE 49- (1) Sempre que hi hagi almenys 5.000 diaris a cada província;

a) 2/1 dels publicats en 6 províncies,

b) 3/1 dels publicats en 3 províncies,

ek s'aplica l'indicador.

Indicador addicional de distribució

ARTICLE 50- (1) Empleats, eines i tècniques capaços de realitzar la distribució de publicacions periòdiques equipament i l'últim punt adscrit a aquests establiments, mitjançant la presentació diària de la totalitat del nombre mínim diari de vendes reals, juntament amb el lloc de publicació, en almenys una província de cada regió geogràfica, diàriament en almenys un 70% del país, a través d'establiments que disposen de tot tipus d'oportunitats similars a les seves homòlegs pel que fa a les condicions físiques.S'aplica un indicador addicional a raó d'1/3 als diaris de difusió que venen als concessionaris i certificen aquesta emissió si se sol·licita.

Indicador de suplement de vendes

ARTICLE 51- (1) Diaris de gran difusió amb una superfície mínima de 3,00 metres quadrats i diaris de 1a i 2a categories;

a) A raó d'10.000/3.000 als que tinguin vendes reals diàries de més de 1 unitats i que realitzin almenys 3 d'aquestes vendes a través de distribuïdors,

b) Els que tinguin vendes reals diàries superiors a 25.000 i que realitzin almenys 5.000 d'aquestes vendes a través de distribuïdors, a 1/2 tarifa,

c) Per a aquells que tinguin vendes reals diàries de més de 50.000 unitats i que realitzin almenys 10.000 d'aquestes vendes a través de distribuïdors, a raó d'1x,

ç) Els que tinguin vendes reals diàries de més de 100.000 unitats i que realitzin almenys 15.000 d'aquestes vendes a través de distribuïdors, a raó d'1,5 vegades,

d) Aquells que tinguin vendes reals diàries de més de 150.000 unitats i que realitzin almenys 20.000 d'aquestes vendes a través de distribuïdors, al doble de la tarifa,

ek s'aplica l'indicador.

(2) 2,25 amb una superfície mínima de 3 metres quadrats., Dels diaris locals i autonòmics de 4a i 5a categories;

a) A raó d'1.000/500 als que tinguin vendes reals diàries de més de 1 unitats i que realitzin almenys 6 d'aquestes vendes a través de distribuïdors,

b) Els que tinguin vendes reals diàries superiors a 2.500 i que realitzin almenys 1.000 d'aquestes vendes a través de distribuïdors, a 1/4 tarifa,

c) A raó d'5.000/2.000 per a aquells que tinguin vendes reals diàries superiors a 1 i que realitzin almenys 3 d'aquestes vendes a través de distribuïdors,

ç) Els que tinguin vendes reals diàries superiors a 10.000 i que realitzin almenys 3.000 d'aquestes vendes a través de distribuïdors, a raó de 1/2,

ek s'aplica l'indicador.

TERCERA PART

Disposicions relatives a llocs de notícies a Internet relacionats amb la publicació d'anuncis oficials

CAPÍTOL PRIMER

Àmbit i categories

abast

ARTICLE 52- (1) Els llocs de notícies d'Internet que es trobin en període d'espera o que tinguin dret a publicar anuncis oficials han d'ajustar-se al que disposa aquest apartat juntament amb el que disposa la primera part.

Categories

ARTICLE 53- (1) Les categories de llocs de notícies d'Internet segons la seva quota són les següents:

(2) Les categories de llocs de notícies d'Internet dins de l'àmbit d'aplicació d'aquest article es determinen en funció de les fronteres provincials i els districtes també s'inclouen en aquesta quota.

(3) Categoria General; un., Independentment de quina de les categories 2a, 3a, 4a i 5a 77 núm És el lloc de quota on també tindran lloc els llocs de notícies d'Internet amb determinades qualificacions per tal de publicar els anuncis oficials enumerats al primer paràgraf de l'article. Els llocs de notícies d'Internet de la Categoria General també es poden beneficiar dels anuncis oficials a les places de quota creades en funció de les fronteres provincials.

SEGONA PART

condicions

Temps d'espera

ARTICLE 54- (1) El període d'espera perquè els llocs de notícies d'Internet publiquin anuncis oficials és de 24 mesos.

(2) Per tal d'aconseguir el dret excepcional de publicar un anunci oficial, signat 1., S'aplica un període d'espera de 2 mesos als llocs de notícies d'Internet que compleixin 3 vegades la plantilla mínima i el nombre mínim diari de continguts determinats per a la 4a, 5a, 2a o 4a categories i 6 vegades el nombre mínim de visitants únics per dia. Els llocs de notícies d'Internet que hagin obtingut el dret de publicar anuncis oficials en l'àmbit d'aplicació d'aquest paràgraf han de continuar complint les condicions determinades en aquest paràgraf durant almenys 18 mesos després d'haver obtingut el dret de publicació. En cas contrari, s'aturaran els drets de publicació.

(3) Els llocs de notícies d'Internet que s'hagin guanyat el dret de publicar en complir el període d'espera d'acord amb el paràgraf segon també es beneficiaran d'indicadors addicionals per als quals compleixin les condicions.

Propietat de la concessió

ARTICLE 55- (1) El concessionari de llocs de notícies d'Internet;

a) Si és una persona física, aquesta persona és un ciutadà turc,

b) Si es tracta d'una persona jurídica, el 51% del seu capital pertany a ciutadans turcs, i els representants de la persona jurídica, el president del consell d'administració, el vicepresident, la majoria del consell d'administració i el director general. , i la majoria dels vots en els òrgans de decisió són persones reals o jurídiques que són ciutadans de la República de Turquia,

és obligatori.

(2) El lloc de residència de les persones reals esmentades al primer paràgraf s'ha d'ubicar a Turquia i les persones jurídiques han d'operar a Turquia.

Continuïtat en l'emissió

ARTICLE 56- (1) Els llocs de notícies d'Internet estan obligats a continuar les seves emissions ininterrompudament, llevat de força major i restriccions legals.

(2) Els llocs de notícies d'Internet que han hagut de suspendre les seves publicacions a causa de la vaga continuaran publicant anuncis oficials dins dels 30 dies següents a la finalització de la vaga, sempre que continuïn amb les seves publicacions complint altres qualificacions i deures requerits, excloent la informació sobre el trànsit de visitants. condicions.

(3) No es demanen condicions de trànsit i contingut de visitants als llocs de notícies d'Internet els dies que coincideixen amb les festes del Ramadà i els Sacrificis, sempre que ho notifiquen a l'Autoritat amb almenys 3 dies hàbils d'antelació.

Obligació de conservar els continguts

ARTICLE 57- (1) Els llocs de notícies d'Internet estan obligats a presentar el contingut que conserven d'acord amb l'article 5187 de la Llei núm. 10, a petició de l'Autoritat, de manera que permeti la seva revisió.

(2) Els llocs de notícies d'Internet estan obligats a adoptar les mesures necessàries per comunicar els continguts que publiquen i la informació sobre les visites dels usuaris als seus llocs, a petició de l'Entitat.

Impressió i informació de contacte

ARTICLE 58- (1) En els llocs de notícies d'Internet, és obligatori portar una empremta sota l'epígraf de comunicació a la qual els usuaris poden accedir directament des de la pàgina d'inici. Sota aquest títol; Si el titular de la publicació és una persona real, si és una persona jurídica, la persona jurídica, si n'hi ha, el nom comercial i el representant de la persona jurídica, si n'hi ha, l'editor, el responsable (editor), el Lloc de gestió, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic corporativa, adreça de la UETS i la informació del proveïdor del lloc.

(2) llocs de notícies d'Internet; En cas que canviï el titular de la publicació, el representant de la persona jurídica, l'editor, si n'hi ha, el responsable responsable (editor) i el lloc de direcció, és obligatori comunicar els canvis a l'Agència amb una còpia signada el primer dia hàbil a les hores l'últim i fer els canvis necessaris a l'epígraf de comunicació el mateix dia.

(3) Els llocs de notícies d'Internet estan obligats a notificar a l'Agència els canvis de proveïdor d'allotjament amb una signatura, com a molt tard, un dia hàbil abans.

Personal mínim

ARTICLE 59- (1) El nombre mínim, la distribució i les funcions dels treballadors d'opinió que han de formar part de la plantilla dels llocs de notícies d'Internet segons les seves categories es detallen a continuació:

Nombre mínim de notícies i continguts

ARTICLE 60- (1) El nombre mínim de notícies que s'han de publicar als llocs de notícies d'Internet es detalla a continuació segons les seves categories:

(2) És obligatori incloure la informació de data i hora a les notícies i columnes dels continguts dels llocs de notícies d'Internet. En el contingut s'indica la data i l'hora en què es va oferir per primera vegada un contingut, així com la informació d'actualització posterior, que no canviarà cada vegada que s'hi accedeixi.

Informació mínima de trànsit de visitants

ARTICLE 61- (1) La informació mínima diària del trànsit de visitants dels llocs de notícies d'Internet es proporciona a continuació segons les seves categories:

(2) És obligatori que almenys el 15% del nombre de visitants únics, segons categories i indicadors, estigui constituït per visitants directes.

(3) 1., El temps mitjà d'estada diària dels visitants dels llocs de notícies d'Internet a les categories 2a, 3a, 4a i 5a és d'almenys 1 minut; A la Categoria General, és obligatori disposar d'un mínim de 2 minuts.

(4) En la informació de trànsit de visitants, es tenen en compte les fonts domèstiques. No obstant això, el 5% dels de l'estranger estan inclosos en el càlcul de les dades de trànsit de visitants dels llocs de notícies d'Internet de la Categoria General.

(5) Els llocs de notícies d'Internet estan obligats a lliurar la informació del trànsit de visitants per a cada dia d'emissió a través d'İLANBIS fins a les 17.00 de l'endemà a petició de l'Autoritat.

(6) Els llocs de notícies d'Internet han d'utilitzar l'eina de mesurament determinada per l'Autoritat que recull la informació del trànsit dels visitants.

Principis de disseny i codificació

ARTICLE 62- (1) És necessari que els llocs de notícies d'Internet prestin atenció a la tècnica de disseny i codificació d'acord amb els desenvolupaments tecnològics, per fer comprensibles tot tipus de textos, imatges, fotografies, gràfics, dibuixos animats i similars en el seu contingut, així com estar relacionat amb els textos d'aquest contingut i ser llegit fàcilment.precaucions necessàries.

Infracció greu en el trànsit de visitants

ARTICLE 63- (1) Qualsevol conducta intencionada i fraudulenta, per qualsevol mètode conegut o que s'hagi de desenvolupar en el futur, dirigida a impedir, interrompre, fer no funcional, parcial o totalment, el deure de la institució de distribuir els anuncis oficials per igual a publicacions periòdiques amb determinades qualificacions. i condicions, o per afectar il·legalment les quotes de distribució d'anuncis, i en la informació del trànsit de visitants mitjançant la realització de transaccions manipulació no es pot fer.

(2) llocs de notícies d'Internet; amb ciberatacs d'altres persones manipulació S'obliga a notificar immediatament per escrit a l'Autoritat de Tecnologies de la Informació i la Comunicació qualsevol situació que doni la impressió de realitzar-se i a prendre les mesures tècniques necessàries des del moment en què es produeixi aquesta situació. Després de la presentació de la sol·licitud, és obligatori comunicar aquesta situació i les mesures adoptades a les oficines de l'Agència, sense demora, de manera que puguin adoptar mesures en relació amb el deure d'anunci oficial i de distribució d'anuncis.

PART III

Condicions i xifres de l'indicador de quota d'anuncis oficials

Principals indicadors

ARTICLE 64- (1) El nombre d'indicadors basats en la quota mensual d'anuncis oficials dels llocs de notícies d'Internet és de 150.

Termes d'indicació addicionals

ARTICLE 65- (1) Perquè els llocs de notícies d'Internet es beneficiïn d'indicadors addicionals;

a) Haver publicat un anunci oficial durant almenys 6 mesos,

b) Complir el requisit d'indicador addicional durant almenys 1 mes enrere,

c) Presentar les seves sol·licituds a l'Autoritat en forma signada, sempre que constin clarament l'article en què es regula la prestació objecte de l'aplicació de l'indicador addicional en aquest Reglament.

haver de.

(2) La data en què els llocs de notícies d'Internet començaran a beneficiar-se de l'indicador addicional és la data en què la sol·licitud es presenta als registres de l'Entitat, si l'Autoritat determina que es compleixen les condicions del paràgraf primer.

Indicador de suplement de plantilla

ARTICLE 66- (1) De llocs de notícies d'Internet, en proporció a les funcions i nombres de la plantilla mínima dels treballadors intel·lectuals que tinguin les qualificacions especificades en els articles 18 i 19 i que per a ells determinen l'article 59;

a) 2/1 per a aquells que tinguin 6 vegades els treballadors de la idea a la seva plantilla,

b) 3/1 vegades la tarifa per a aquells que tinguin 4 vegades els treballadors de la idea a la seva plantilla,

ek s'aplica l'indicador.

Indicador addicional de trànsit de visitants

ARTICLE 67- (1) El nombre mínim de treballadors d'opinió pertanyents a les seves categories dels llocs de notícies d'Internet;

a) Nombre mínim de visitants únics, que empra almenys el doble;

1) 1,5/1 per a aquells amb més d'3 vegades,

2) 2/1 per a aquells amb més d'2 vegades,

b) 3 vegades la tarifa per a aquells que utilitzen almenys 3 vegades el nombre de visitants i el nombre mínim de visitants únics és superior a 1 vegades,

ek s'aplica l'indicador.

Indicador addicional de comunicació publicitària

ARTICLE 68- (1) Anunci de la institució al portal Almenys 3 anuncis diferents dels anuncis publicats cada dia; A partir de les xarxes socials a determinar per l'Entitat, s'aplica un indicador addicional a raó d'1/6 als qui comparteixin els seus propis comptes segons el que determini l'Entitat.

(2) Aquells que vulguin beneficiar-se de l'aplicació d'indicadors addicionals especificada en el primer paràgraf han d'especificar els seus comptes de xarxes socials al lloc web de manera que els visitants puguin veure fàcilment a la pàgina d'inici.

(3) En cas que es determini, d'ofici o per denúncia, que els llocs de notícies d'Internet que es beneficien de l'aplicació d'indicadors addicionals d'acord amb el primer paràgraf infringeixen la Decisió de l'Assemblea General sobre els principis d'ètica de la premsa de l'article 195 de la Llei. núm. 49, d'Organització de l'Entitat de Publicitat en Premsa en el contingut dels seus comptes de xarxes socials. Els llocs de notícies d'Internet no poden beneficiar-se del que disposa el primer paràgraf durant un període no superior a 2 mesos, per decisió de la Junta de Directors.

QUART PART

Distribució i Publicació d'Anuncis Oficials

CAPÍTOL PRIMER

Principis generals

Principi de distribució i publicació d'anuncis oficials

ARTICLE 69- (1) Els anuncis oficials es distribueixen als diaris i llocs de notícies d'Internet que tenen dret a publicar anuncis oficials que determini l'Autoritat, d'acord amb els procediments i principis establerts en aquest Reglament, d'acord amb la legislació que obliga a la publicació. d'anuncis oficials.

(2) En la distribució d'anuncis oficials s'acompleixen les sol·licituds d'acord amb la base legal dels anuncis.

(3) Anuncis oficials; Llevat que s'indiqui el contrari, es publica a les edicions generals dels diaris i es mostra als llocs de notícies d'Internet de tot Turquia.

(4) Els anuncis oficials també es publiquen a la pàgina principal dels llocs de notícies d'Internet i a través del panell digital de l'Autoritat, que es col·loca en una zona visible.

Visualització, ordenació i mesurament d'anuncis oficials

ARTICLE 70- (1) Llocs de notícies o anuncis de diaris o d'Internet al portal Els tràmits relatius a l'ordenació i mesura dels anuncis oficials a publicar s'han de dur a terme d'acord amb els procediments i principis determinats a la Taula de Preus de l'Anunci Oficial.

(2) Les sol·licituds contràries a la Taula de Preus de l'Anunci Oficial no es tenen en compte a l'hora d'emetre les factures.

(3) La manera com es mostraran els anuncis oficials als llocs de notícies d'Internet, en quins àmbits i com es publicaran, és el que determina el Consell d'Administració. El preu, el tipus de lletra, la mida, el mètode de mesura i altres condicions tècniques d'aquests anuncis estan determinats per la Taula de preus de l'anunci oficial.

Quota mensual d'anuncis oficials

ARTICLE 71- (1) La quota mensual d'anuncis oficials és la mesura que constitueix la base del ritme a què es distribuiran a cadascun dels diaris o llocs de notícies d'Internet els anuncis oficials susceptibles de ser publicats en el termini d'un mes en un lloc de publicació o quota. en aquell lloc.

(2) En la determinació de la quota mensual d'anuncis oficials dels diaris; Es tenen en compte factors com la superfície, el nombre de treballadors intel·lectuals, el nombre de vendes reals al dia, el mètode de distribució-venda, la tècnica i llocs d'impressió i el nombre de publicacions en un mes.

(3) En determinar la quota mensual d'anuncis oficials dels llocs de notícies d'Internet; Es tenen en compte factors com el nombre de treballadors d'opinió, el nombre de continguts, el nombre de visitants únics, el nombre de pàgines vistes, la durada de l'estada a la pàgina i la compartició d'anuncis oficials als comptes de xarxes socials.

(4) La quota d'anuncis oficials i les taules de distribució sobre la distribució dels anuncis oficials publicats entre el primer i l'últim dia de cada mes es posen a disposició dels diaris o llocs de notícies d'Internet pertinents, depenent del lloc de publicació o de la quota, a İLANBIS. després de la finalització de les operacions de final de mes.

Determinació del nombre d'indicadors a aplicar

ARTICLE 72- (1) Els principals números d'indicadors, condicions d'indicadors addicionals i tarifes, que determinen la quota mensual d'anuncis oficials dels diaris o llocs de notícies d'Internet, es disposen en els apartats segon i tercer segons el lloc de publicació o quota.

(2) Nombre total d'indicadors a aplicar; Es determina com a resultat de multiplicar el nombre d'indicadors principals amb les ràtios d'indicadors addicionals i sumar el nombre trobat amb el nombre d'indicadors principals.

Coeficient d'anunci oficial

ARTICLE 73- (1) El coeficient d'anunci oficial s'obté dividint la quantitat d'anuncis oficials publicats durant un mes en un determinat lloc d'emissió o quota pel nombre total d'indicadors aplicats als diaris o llocs de notícies d'Internet publicats en aquest lloc i que tenen dret. per publicar.

El procediment per a la determinació de la quota oficial mensual

ARTICLE 74- (1) La quota mensual d'anuncis oficials dels diaris o llocs de notícies d'Internet es calcula multiplicant el nombre total d'indicadors que se'ls aplica pel coeficient d'anuncis oficials que s'ha de calcular al final de cada mes.

compte de quota

ARTICLE 75- (1) La quota d'anunci oficial d'un mes de diaris o llocs de notícies d'Internet es calcula en 30 dies. Una trentena part del nombre total d'indicadors aplicats es pren com a base per calcular la quota d'un dia de diaris o llocs de notícies d'Internet. No obstant això, si consta en la declaració que han presentat d'acord amb el que estableix la Llei núm. 5187, aquest número es considera 26 per als diaris que no es publiquen un cop a la setmana, propis d'aquells dies.

(2) En els casos en què per qualsevol motiu calgui un anunci oficial per menys d'un mes, la quantitat d'anuncis oficials a publicar es determina en funció de la quota diària de diaris o llocs de notícies d'Internet.

(3) Els anuncis oficials publicats en més o menys d'un mes per diaris o llocs de notícies d'Internet es dedueixen de la seva quota el mes següent o s'afegeixen a la seva quota.

(4) Els diaris i llocs de notícies d'Internet que no publiquin anuncis oficials a temps o s'abstinguin de publicar-los tret que hi hagi un motiu justificat no poden reclamar aquests saldos en els mesos següents si no publiquen anuncis oficials tant com la quota mensual d'anuncis oficials. .

Excepció de sol·licitud de quota per a diaris

ARTICLE 76- (1) Durant un període de 12 mesos enrere a partir dels diaris comuns que tinguin dret a publicar anuncis oficials;

a) Les vendes reals diàries de cada emissió a través del concessionari no són inferiors a 25.000 i la superfície no és inferior a 3,00 metres quadrats,

b) Ocupar almenys 18 vegades més treballadors intel·lectuals en els seus quadres, en proporció al nombre i funcions mínims determinats per a la categoria 19, la titulació dels quals s'especifiquen als articles 38 i 1 i que s'inclouen a l'article 2,

c) Sense perjudici del que disposa el primer paràgraf de l'article 51, s'autoritza el Consell d'Administració a emetre una quota d'anuncis oficials i una taula de distribució separada per als diaris, amb independència del lloc de publicació, o a posar fi a aquesta pràctica, per als diaris amb més de 50.000 vendes diàries.

(2) Si les vendes diàries reals d'un diari inclòs en el quadre que s'ha d'elaborar d'acord amb el paràgraf primer és inferior a 50.000, el diari corresponent s'inclou a les taules de quotes i distribució de l'anunci oficial pel que fa al seu lloc de publicació.

(3) Per ser inclòs en el quadre que s'ha d'elaborar d'acord amb el paràgraf primer, els diaris han de presentar les seves peticions signades a l'Autoritat. Si es determina que es compleixen les condicions com a conseqüència de l'auditoria o l'examen que s'ha de fer, aquests diaris s'inclouen a la taula en qüestió a partir del mes següent.

Anuncis que es publicaran als llocs de notícies d'Internet de la categoria general

ARTICLE 77- (1) Els anuncis oficials que es publicaran als llocs de notícies d'Internet de la Categoria General són els següents:

a) 9/6/1932 Amb el paràgraf (2004) del quart paràgraf de l'article 114 de la Llei d'execució i concurs de data i número 2 i 166. th Anuncis que s'han de publicar en l'àmbit d'aplicació del segon paràgraf de l'article.

b) 4/1/1961 Anuncis en l'àmbit de l'última frase de l'apartat 213 del primer paràgraf de l'article 104 de la Llei de procediment tributari núm. 3 de data

c) 8/9/1983 2886 de la Llei estatal de licitacions núm. 17 de data núm Anuncis que s'han de publicar d'acord amb el paràgraf (2) del primer paràgraf de l'article.

C) 4/11/1983 Anuncis a publicar en l'àmbit de l'article 2942 paràgraf quart de la Llei d'expropiació de data i 10.

d) 22/11/2001 Anuncis relatius a casos d'absència, cancel·lació de títol i registre, casos d'herència i successió i prescripció extraordinària a l'article 4721 fets dins l'àmbit del Codi civil turc de data i 713.

e) 9/6/2004 Anuncis en l'àmbit de l'article 5187, paràgraf tercer, de la Llei de premsa de data i 18.

f) 5/3/2020 7223 de la Llei de Seguretat del Producte i Reglament Tècnic núm. 16 de data th Anuncis dins l'àmbit de l'apartat vuitè de l'article.

(2) El Consell d'Administració està autoritzat a disposar una quota d'anuncis oficials i una taula de distribució separada per als anuncis oficials que es publiquin únicament als llocs de notícies d'Internet de la Categoria General, amb independència de la quota realitzada segons els límits provincials del lloc. d'administració, o donar per finalitzada aquesta sol·licitud, independentment del lloc de la quota.

CINQUENA

Revistes periòdiques per publicar anuncis oficials

CAPÍTOL PRIMER

Disposicions generals

abast

ARTICLE 78- (1) Les publicacions periòdiques que només tinguin dret a publicar anuncis o estiguin en període d'espera per a l'obtenció d'aquest dret han de complir el que estableix aquest apartat. A més, s'apliquen les disposicions de la primera part en la mesura de la seva pertinència.

contingut

ARTICLE 79- (1) En el contingut de les publicacions periòdiques dins l'àmbit d'aplicació d'aquesta secció; Cal col·locar altres articles com notícies, columnes, articles, comentaris, recerques, entrevistes, imatges, fotografies, gràfics, dibuixos animats, etc.

SEGONA PART

Condicions sobre diaris i revistes

Temps d'espera

ARTICLE 80- (1) Perquè els diaris i revistes adquireixin el dret de publicar anuncis oficials, almenys d'acord amb els temps de publicació, a partir de la sol·licitud de publicació;

a) 1 de les publicades un cop a la setmana o més,

b) 15 de les publicades cada 9 dies,

c) 6 de les publicades mensualment,

ç) 2 dels que es publiquen cada 3 mesos,

d) 3 dels publicats trimestralment,

nombre s'han de publicar.

(2) Publicació abast Els anuncis oficials no es publiquen en diaris i revistes durant més de 3 mesos.

número especial

ARTICLE 81- (1) Es poden donar anuncis oficials d'un màxim de 2 números especials als diaris i revistes que publiquen números especials durant el període d'espera.

Personal mínim

ARTICLE 82- (1) És obligatori contractar com a mínim 1 responsable responsable (editor) i 1 reporter en els llocs mínims de treballador d'idees de diaris i revistes.

Superfície mínima

ARTICLE 83- (1) La superfície dels diaris i revistes ha de ser d'almenys 1,40 metres quadrats.

Continuïtat en l'emissió

ARTICLE 84- (1) En la declaració feta pels diaris i revistes d'acord amb la Llei núm. 5187, en períodes s'han de publicar.

(2) Els diaris i revistes que tinguin dret a publicar anuncis oficials i que es publiquen almenys una vegada al mes o amb més freqüència poden combinar 1 números en el mateix any, sense excedir 2 vegada.

obligació de lliurament

ARTICLE 85- (1) Els diaris i revistes, continguin o no anuncis, han de lliurar almenys 2 de cada número, inclosos els arxius adjunts, a les oficines de l'Agència, i les pàgines d'aquests números a l'Agència en el format d'arxiu que determini l'Agència. , via İLANBIS. En cas contrari, s'elimina de la llista de publicacions periòdiques.

PART III

Condicions relacionades amb els llocs de notícies d'Internet

Temps d'espera

ARTICLE 86- (1) Perquè els llocs de notícies d'Internet tinguin dret a publicar anuncis oficials, el període d'espera al qual estaran subjectes a partir de la seva sol·licitud de publicació és de 30 dies.

Continuïtat en l'emissió

ARTICLE 87- (1) Els llocs de notícies d'Internet estan obligats a continuar les seves emissions ininterrompudament, llevat de força major i restriccions legals.

Personal mínim

ARTICLE 88- (1) És obligatori contractar com a mínim 1 responsable (editor) i 1 reporter en els llocs mínims de treballador d'opinió dels llocs de notícies d'Internet.

Contingut mínim

ARTICLE 89- (1) Els llocs de notícies d'Internet han de publicar almenys 30 continguts cada mes.

(2) És obligatori incloure la informació de data i hora a les notícies i columnes dels continguts dels llocs de notícies d'Internet. Als llocs de notícies d'Internet, la data i l'hora en què es presenta per primera vegada un contingut i la següent informació d'actualització s'indiquen al contingut de manera que no canvia cada vegada que s'hi accedeix.

Impressió i informació de contacte

ARTICLE 90- (1) En els llocs de notícies d'Internet, és obligatori portar una empremta sota l'epígraf de comunicació a la qual els usuaris poden accedir directament des de la pàgina d'inici. Sota aquest títol; Si el titular de la publicació és una persona real, si és una persona jurídica, la persona jurídica, si n'hi ha, el nom comercial i el representant de la persona jurídica, si n'hi ha, l'editor, el responsable (editor), el Lloc de gestió, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic corporativa, adreça de la UETS i la informació del proveïdor del lloc.

(2) llocs de notícies d'Internet; En cas que canviï el titular de la publicació, el representant de la persona jurídica, l'editor, si n'hi ha, el responsable responsable (editor) i el lloc de direcció, és obligatori comunicar-ho a l'Entitat amb una signatura com a màxim el primer dia hàbil i fer els canvis necessaris a l'epígraf de comunicació el mateix dia.

Obligació de conservar els continguts

ARTICLE 91- (1) Els llocs de notícies d'Internet estan obligats a presentar el contingut que conserven d'acord amb l'article 5187 de la Llei núm. 10, a sol·licitud de l'Autoritat, per tal de permetre la revisió.

SISENA PART

Auditories i Informes de la Junta de Control

CAPÍTOL PRIMER

Principis generals

Provisions generals

ARTICLE 92- (1) El diari o el lloc de notícies d'Internet que tingui dret a publicar anuncis oficials o que hagi estat objecte d'un període d'espera per obtenir aquest dret s'inspecciona almenys una vegada cada 2 anys.

(2) Per determinar el període de 2 anys especificat al primer paràgraf per als diaris o llocs de notícies d'Internet que hagin estat subjectes a un període d'espera, es té en compte la data d'inici de l'últim període d'espera especificat del diari o lloc de notícies d'Internet corresponent.

(3) Inspeccions provisionals de diaris i llocs de notícies d'Internet que es troben en període d'espera, prèvia sol·licitud signada o directament segons la necessitat; Les inspeccions al final del període d'espera també es fan a petició signada de diaris i llocs de notícies d'Internet.

(4) Per tal de recollir informació i documents que seran la base per determinar si els diaris i els llocs de notícies d'Internet han obtingut el dret de publicar anuncis oficials, si aquest dret s'ha vulnerat o si el dret a publicar ha cessat, els consells de control, que s'encarreguen de determinar la situació, s'establiran segons sigui necessari. Quan es consideri necessari com a conseqüència de la al·legació formulada contra els informes que elaboraran, es podran constituir juntes de control on s'adscriguin els membres que no hagin participat en l'anterior comissió.

(5) Els diaris, revistes o llocs de notícies d'Internet que tinguin dret a publicar anuncis oficials o que hagin estat objecte d'un període d'espera per obtenir aquest dret també podran ser auditats si es considera necessari.

Identificació dels candidats a membres periodistes

ARTICLE 93- (1) Els candidats a periodistes membres dels consells de control són determinats pel Consell d'Administració al desembre per un període de 2 anys, entre els que tinguin carnet de premsa com a treballador d'opinió i siguin recomanats pel Director General.

(2) Els aspirants que resultin incapaços de servir són substituïts per altres de nous nomenats amb el mateix procediment.

(3) Poden tornar a ser candidats a ser socis els qui hagin pres possessió dels consells de control en anys anteriors. La jubilació del treballador intel·lectual no impedeix que sigui candidat a la condició de membre de la junta de control.

Constitució i autorització de juntes de control

ARTICLE 94- (1) S'autoritza la Direcció General a establir un nombre suficient de juntes de control per atendre la necessitat, i a fer funcionar aquestes juntes sense estar subjectes a temps i lloc.

(2) Els consells de control per supervisar els diaris o els llocs de notícies d'Internet i els nous consells de control que s'hagin de constituir en cas de necessitat estan formats per 1 funcionaris de l'Entitat, 1 president i 2 vocal a assignar pel Director General. Si és necessari, 1 periodista amb carnet de premsa es podrà incloure en aquesta comissió com a treballador intel·lectual.

Funcions i facultats dels quadres de control

ARTICLE 95- (1) Funcions dels consells de control; Comprova i determina si les publicacions periòdiques relacionades amb els anuncis i anuncis oficials compleixen puntualment i íntegrament les obligacions i qualificacions imposades per aquest Reglament.

(2) Els treballs que els consells de control estiguin autoritzats a fer a l'efecte del paràgraf primer els principals És com segueix:

a) Recollir informació sobre el personal dels diaris, el nombre d'impressions, la llista de distribució als concessionaris, el nombre de vendes i devolucions i, si n'hi ha, de les vendes realitzades per subscripció, durant les auditories; examinar les obres i els registres de la impremta, els establiments de distribució i els distribuïdors filials i finals adscrits a aquests establiments i els llocs on es ven el paper; Per controlar el contingut de l'arxiu.

b) Llocs de notícies a Internet; Examinar tot tipus d'informació i documents sobre el personal, el proveïdor d'allotjament, el contingut que publiquen i la informació del trànsit de visitants dels usuaris.

c) Obtenir la informació i els documents que puguin necessitar de les institucions i organismes oficials i de les persones reals i jurídiques sobre la matèria de control.

ç) Realitzar tota mena d'investigacions i inspeccions per a l'exercici de les funcions que se'ls atribueixin d'acord amb aquest Reglament, per obtenir tota mena d'informació i documentació sobre la inspecció quan sigui necessari.

despeses d'auditoria

ARTICLE 96- (1) Els procediments i principis relatius a les dietes i viatges que s'han d'abonar als membres de la junta de control són determinats per l'Assemblea General.

(2) Les dietes i les dietes de viatge dels membres dels consells de control que es designin en les inspeccions de les publicacions periòdiques;

a) En les inspeccions realitzades d'ofici, l'Autoritat,

b) Els diaris o llocs de notícies pertinents d'Internet en les inspeccions realitzades a petició i en les inspeccions provisionals i finals,

per A càrrec.

(3) En cas d'avís i queixa, la despesa d'inspecció és a càrrec de la persona que fa la notificació i la queixa abans de la inspecció.

(4) En el cas que la inspecció no es pugui dur a terme o duri més d'un dia per culpa del diari o dels llocs de notícies d'Internet, la diferència de despesa la paga el diari o els llocs de notícies d'Internet corresponents.

(5) En els casos en què els diaris o els llocs de notícies d'Internet sol·licitin l'auditoria, l'Autoritat sol·licita les despeses d'auditoria en un termini de 5 dies hàbils com a màxim des de la presentació de la sol·licitud. Després de transferir la despesa de l'auditoria al compte bancari dins dels 15 dies hàbils especificats a la instrucció de l'Autoritat, l'auditoria es porta a terme en un termini de 15 dies hàbils.

(6) En els casos en què la despesa d'auditoria sigui pagada per diaris o llocs de notícies d'Internet, considerant si el diari o lloc de notícies d'Internet corresponent té dret a publicar-lo o si es troba en període d'espera, aproximadament el període comprès entre la finalització del termini termini de la instrucció escrita que s'ha sol·licitat el pagament i la data en què s'hagi abonat l'import de la despesa.S'aplicaran les disposicions pertinents d'aquest Reglament.

Obstacles al deure

ARTICLE 97- (1) Els membres del consell de control del periodista no poden participar en l'auditoria dels diaris o dels llocs de notícies d'Internet amb els quals estiguin relacionats.

(2) Tauler de control Si hi ha al·legació d'hostilitat basada en documents entre els seus membres i la publicació periòdica auditada, la Direcció General ha de fer revisar el diari o el lloc de notícies d'Internet mitjançant la creació d'un nou consell de control, si s'escau, en el termini de 10 dies hàbils.

(3) Com a conseqüència de la investigació que s'hagi de dur a terme, el recurs a altres recursos legals contra diaris o llocs de notícies d'Internet on l'al·legació d'hostilitat no sigui vàlida, no impedeix que s'actuï d'acord amb l'article 195 del la Llei núm. 49.

(4) No poden ser membres del consell de control els titulars de diaris o llocs de notícies d'Internet, els representants de persones jurídiques, si n'hi ha, i els seus cònjuges i familiars de consanguinitat i sogres fins al tercer grau.

Claredat en els controls i inspeccions

ARTICLE 98- (1) Per tal de permetre la realització dels controls i inspeccions;

a) Els diaris; el lloc d'administració, els edificis i àrees de servei en què operen, les impremtes on s'imprimeixen, els venedors als quals s'adquireix el paper que utilitzen en el procés d'impressió, els distribuïdors que realitzen el negoci de distribució,

b) Llocs de notícies a Internet; el lloc d'administració, els edificis i les zones de serveis en què operen,

seva Responsable de mantenir el temps obert.

Disponibilitat i subministrament de documents

ARTICLE 99- (1) Periòdics; Té l'obligació de conservar tota mena de documents com ara lletres de transport, factures, contractes relacionats amb la impremta on s'imprimeixen, els venedors on es compra el paper, els concessionaris que exerceixen l'activitat de distribució i les persones relacionades amb la venda d'abonats, i prendre mesures per garantir que es proporcionen aquests documents i la informació sobre els documents.

(2) A més de conservar tota mena de documents, com ara contractes i factures, relatius al proveïdor d'allotjament de llocs de notícies d'Internet, és obligatori prendre mesures per garantir que es facilitin aquests documents i la informació relativa a aquests documents.

Examen de l'arxiu

ARTICLE 100- (1) A petició de les juntes de control, per tal de permetre l'examen;

a) Els diaris han de tenir a punt les col·leccions dels darrers 2 anys com a mínim i els patrons impresos per a cada pàgina dels 3 números publicats més recentment,

b) Els llocs de notícies d'Internet tinguin com a mínim 2 anys de contingut,

submissió ha de.

Controls de bloqueig

ARTICLE 101- (1) Queda suspès el dret de publicació del diari o del lloc de notícies d'Internet que dificulta les inspeccions que han de realitzar els consells de control. Fins i tot si es decideix renovar el dret de publicació mitjançant una auditoria a petició del diari o lloc de notícies d'Internet corresponent, no s'aplicarà el procés de compensació pel període en què es suspèn el dret de publicació.

SEGONA PART

Informes de la Junta de Control

Informes de la junta de control i signatura

ARTICLE 102- (1) S'autoritza la Direcció General per determinar la forma dels informes del consell de control d'acord amb la finalitat i la necessitat de l'auditoria.

(2) Tots els membres del Consell han d'estar presents a aquesta auditoria i signar l'informe. En cas de denegació de la signatura, és obligatori que el soci o socis abstinguts facin una anotació a l'acta explicant els motius de la negativa. En cas contrari, l'informe es considera invàlid.

(3) En aquests casos, s'ha de constituir un nou consell de control diferent dels membres del diari o dels llocs de notícies d'Internet relacionats, que fa que l'informe esmentat no sigui vàlid, s'ha d'auditar en el termini de 10 dies hàbils com a màxim i Qualsevol membre/membres de la junta de control que hagi causat la nul·lació de l'informe serà auditat. No es paga la quota de la junta de control.

(4) En el cas que algun dels membres tingui una excusa o no participi en la junta de manera que impedeixi la realització de l'auditoria, entre els candidats a la junta es determina degudament el vocal que ha de participar en la junta.

(5) En els informes de les comissions de control en què s'expliquen els resultats de la inspecció, s'indica amb claredat documentalment si les publicacions periòdiques reuneixen les qualificacions determinades d'acord amb aquest Reglament i si compleixen les funcions assignades.

Transaccions i durades dels informes

ARTICLE 103- (1) Els consells de control designats pel director general emeten els informes relatius a l'encàrrec, com a màxim de 15 dies hàbils següents a la finalització de l'auditoria o auditories, i els fan constar en els documents de l'Entitat, en l'annex d'una carta de presentació elaborada. pel president.

(2) Els resultats dels informes presentats a l'Agència d'aquesta manera s'envien a la Direcció General, un cop fets els exàmens necessaris, com a màxim de 3 dies hàbils des de la data en què arribin a la Direcció de Control.

(3) En cas de dubte, la Direcció General pot sol·licitar un informe addicional o decidir sobre la situació avaluant-la d'acord amb les qüestions que ella determini. L'Autoritat de la Direcció General trasllada els informes esmentats a la Direcció d'Anuncis o Direcció de Control, en funció del seu interès, com a màxim de 2 dies hàbils.

(4) Les operacions relatives als informes traspassats per la Direcció General es realitzen com a màxim en un termini de 15 dies hàbils.

(5) Previa sol·licitud, es pot lliurar còpia de l'informe a la revista periòdica supervisada per la Direcció General.

Objecció als informes

ARTICLE 104- (1) Llocs de notícies de diaris o d'Internet pels consells de control;

a) La seva formació pel que fa al procediment,

b) El contingut dels informes que elabora,

c) Les decisions a prendre a partir dels seus informes,

contra Les al·legacions formulades es resolen d'acord amb el procediment establert en el que estableix aquest Reglament sobre taulers de control.

Resolució d'al·legacions

ARTICLE 105- (1) En les objeccions al contingut dels informes de la junta de control, la Direcció General pot fer que una altra junta de control revisi el diari o el lloc de notícies d'Internet en el termini de 20 dies, en les al·legacions a les decisions preses a partir dels informes dels consells de control.

(2) Les al·legacions formulades contra les decisions preses sobre els informes elaborats i els informes d'auditoria dels consells de control que preveu formar el Consell d'Administració són examinades i resoltes pel Consell d'Administració. Si ho sol·licita, el Consell d'Administració també escolta el titular del diari o del lloc de notícies d'Internet si ho considera necessari.

Notificació a les autoritats competents

ARTICLE 106- (1) Les corrupcions que hagi de conèixer la Direcció General de l'Entitat durant l'execució de la tasca són comunicades a les autoritats competents.

SETENA PART

Decisions sobre l'aplicació d'aquest Reglament

CAPÍTOL PRIMER

Principis generals

Disposicions generals sobre decisions

ARTICLE 107- (1) D'acord amb les disposicions d'aquest Reglament; El dret a publicar o les transaccions de quota d'anuncis oficials mensuals es determinen i es decideixen com a resultat de l'examen, la investigació i la investigació de diversos informes d'examen o de la junta de control o registres d'İLANBIS.

(2) El fet que la infracció de la legislació no s'hagi pogut detectar amb antelació i puntualitat no exclou l'actuació i la sanció en aquest sentit.

(3) S'aplica la compensació per als anuncis oficials publicats per diaris o llocs de notícies d'Internet durant la violació de la legislació.

(4) Quan es determini que les infraccions de la legislació dels diaris o dels llocs de notícies d'Internet continuen durant els exàmens especificats en el paràgraf primer, se suspèn el dret de la publicació corresponent a publicar anuncis oficials.

(5) El fet que s'hagi aplicat un procés de deducció a diaris o llocs de notícies d'Internet per infracció del que disposa la legislació no impedeix l'aplicació d'una sanció d'acord amb l'article 195 de la Llei núm. 49.

(6) Se sotmet al Consell d'Administració una còpia de les decisions preses en relació amb els diaris o els llocs de notícies d'Internet sobre la vulneració de la legislació d'acord amb aquest Reglament, juntament amb els documents en què es basen, per a que actuï d'acord amb l'article 195. de la Llei núm. 49. Finalitzada la decisió que ha de prendre la Junta Directiva, s'aplica la sanció de tall d'anuncis i anuncis oficials en el termini que es determini.

(7) El que disposa l'article 195 de la Llei núm. 49 no s'aplicarà al diari o al lloc de notícies d'Internet que notifiqui en el seu moment la violació de les disposicions de la legislació.

(8) Les decisions preses d'acord amb aquest Reglament s'envien al diari o al lloc de notícies d'Internet en un termini de 7 dies hàbils.

(9) Correspon a la Direcció General el deure i la facultat d'examinar i decidir sobre tota mena de sol·licituds, incloses les de tercers, sobre convocatòries oficials. En cas de conflicte, l'autoritat de resolució és la Junta Directiva.

(10) Contra els acords de la Junta Directiva només es poden presentar al·legacions a l'Assemblea General en els casos que requereixin una decisió de principi i com a màxim de 30 dies. Les objeccions formulades no suspenen l'execució.

SEGONA PART

Decisions de la seu central

Contingut de les decisions de la Direcció General

ARTICLE 108- (1) En les decisions;

a) El mètode pel qual es determinen la infracció o els nous indicadors,

b) Les determinacions en què es basen les decisions,

c) La durada de la infracció, si n'hi ha,

ç) El període de compensació o compensació i l'import, si n'hi ha,

d) Si es detecta, la data en què es reprèn el dret de publicació,

e) Com i davant de quina autoritat o autoritat es pot recórrer la decisió,

lloc aconsegueix.

Ampliació i finalització del període d'espera

ARTICLE 109- (1) En cas d'incompliment d'alguna de les condicions que determini l'Assemblea General durant el període de carencia, el termini d'espera s'amplia pel nombre de dies en què s'han produït les infraccions.

(2) La data en què s'ha completat el període d'espera es determina com a conseqüència de la inspecció feta a petició signada de diaris o llocs de notícies d'Internet i del pagament de les despeses d'inspecció al final del període d'espera.

(3) Finalitzat el període d'espera, si es compleixen les condicions que determina l'Assemblea General, s'ha completat el període d'espera.

(4) En cas que el diari o els llocs de notícies d'Internet facin una sol·licitud després d'haver superat el termini de 15 mesos determinat per a la sol·licitud d'inspecció o inspecció d'acord amb l'article 3, el nou període d'espera es determina afegint el temps transcorregut al període d'espera.

Suspensió del dret de publicació

ARTICLE 110- (1) No s'efectua cap anunci oficial en un diari o lloc de notícies d'Internet el dret de publicació dels quals s'hagi suspès, fins que s'esmenen les infraccions i es reprèn aquest dret.

(2) El període durant el qual es suspèn el dret de publicació es determina com el nombre de dies des de l'inici de la infracció que causa la suspensió fins al final de la infracció.

Continuació del dret de publicació

ARTICLE 111- (1) S'examina a les sol·licituds signades de diaris o llocs de notícies d'Internet que s'han eliminat les infraccions que van provocar la suspensió dels drets de publicació.

(2) Si es considera necessari, es pot constituir una junta de control pel que fa al dret de publicació i es pot decidir la realització d'una auditoria. En aquest cas, el diari o el portal de notícies d'Internet ha de pagar les despeses d'auditoria a partir de la notificació de la decisió de realitzar l'auditoria. th obligat a pagar d'acord amb l'article.

(3) Si es determina que la violació que ha causat la suspensió del dret de publicació s'ha subsanat amb la determinació d'ofici o l'examen del primer paràgraf o la inspecció que s'ha de fer d'acord amb el segon paràgraf, el dret de publicar continua sent efectiu a partir d'aquesta data.

(4) La data de la sol·licitud signada en el primer paràgraf és la data en què la carta que conté la sol·licitud queda registrada als registres de l'Entitat.

Procediments de compensació i compensació

ARTICLE 112- (1) Es dedueix l'import corresponent als anuncis oficials publicats pels diaris o llocs de notícies d'Internet durant la infracció de la legislació, i la compensació pels anuncis oficials que tenen drets però no poden publicar.

(2) Les operacions de compensació i compensació es realitzen en els mesos següents per sobre de la meitat de la quota mensual d'anuncis oficials de la publicació corresponent en la data de la decisió sobre aquestes operacions, amb la finalitat d'evitar la victimització de diaris i llocs de notícies d'Internet. No obstant això, si l'import de la deducció o compensació supera 3 vegades la quota mensual d'anunci oficial en la data de decisió d'aquesta publicació, la deducció o compensació es fa sobre la totalitat de la quota d'anunci oficial en la data de decisió. A més, si el procés de deducció dels llocs de notícies d'Internet de la Categoria General es deu a l'incompliment de les condicions de la Categoria General, es troba a la quota general, en cas contrari és a la província. basat aplicat a la quota.

(3) Les sol·licituds en matèria de compensacions i compensacions s'executen després que les decisions en què es basen siguin fermas.

(4) En cas que només hi hagi un diari o lloc de notícies d'Internet que tingui dret a publicar en un lloc de publicació o quota, les operacions relatives a la deducció;

a) Publicar un anunci oficial igual a l'import de la deducció per als diaris de districte en altres diaris publicats al centre de la ciutat,

b) En els diaris i llocs de notícies d'Internet publicats al centre de la ciutat, l'anunci oficial s'interromp mentre duri la infracció,

amb forma Aplicada.

Extinció del dret de publicació

ARTICLE 113- (1) Dins l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament;

a) Diaris o llocs de notícies d'Internet el dret de publicació dels quals no es reprengui en el termini de 6 mesos a comptar des de la data de notificació de la decisió de suspensió del dret de publicació,

b) Els diaris la publicació dels quals estigui suspesa durant més de 1 mesos dins d'un any per les autoritats autoritzades per la llei, i els llocs de notícies d'Internet l'accés als quals estigui bloquejat,

c) Els diaris que interrompin la seva publicació durant més de 3 dies, l'un després de l'altre o de manera intermitent, en un any natural, excepte les Festes de Ramadà i Sacrifici, per culpa o rectificació pròpia,

ç) Llocs de notícies d'Internet al contingut dels quals no es pugui accedir durant més de 7 dies consecutius o intermitents dins d'un any natural, per culpa o rectificació d'ells,

d) Els diaris relacionats amb la publicació d'anuncis oficials que no entreguen a l'Entitat la còpia impresa del número 10 en el termini d'un any natural,

e) Els diaris no diaris relacionats amb la publicació d'anuncis oficials que no entreguen a l'Entitat la còpia impresa del número 5 en el termini d'un any natural,

f) Els diaris o revistes, les còpies impreses i electròniques de les quals es lliura a l'Entitat siguin poc realistes i enganyoses, o els números que no es publiquin el mateix dia siguin publicats posteriorment,

g) Nom o noms de domini 26 th Diaris o llocs de notícies d'Internet que el canvien infringint els procediments i principis de l'article,

ğ) Els diaris o llocs de notícies d'Internet que impedeixin el control dels consells de control en els casos en què l'acte de bloqueig comporti una condemna amb resolució judicial ferma,

h) Revistes que suspenguin la seva publicació o combinen 2 números més d'una vegada en el mateix any natural o recullen més d'un número en un mateix número,

ı) Operacions realitzades davant l'Entitat o declaracions i documents presentats 26/9/2004 Publicacions periòdiques que constitueixen un delicte d'acord amb el Codi penal turc núm. 5237 i les lleis penals especials,

i) Les publicacions periòdiques que notifiquen a l'Entitat en forma signada que han renunciat al dret de publicació,

j) Llocs de notícies d'Internet en cas de detecció d'incompliment de l'article 63,

oficial El dret a publicar anuncis i anuncis caduca.

Excepcions al dret de publicació de sancions

ARTICLE 114- (1) Delictes contra l'Ordre Constitucional i el Funcionament d'aquesta Ordre al Codi Penal Turc núm. 5237, a causa del contingut del periòdic relacionat amb la publicació d'anuncis oficials o les accions de les persones reals o jurídiques privilegiades, la majoria dels seus socis, o del representant de la persona jurídica, si n'hi ha, o 12/4/1991 En el cas que s'interpose una causa penal per delictes en l'àmbit de la Llei antiterrorista núm. 3713 de núm. 195, el dret a la publicació d'anuncis i anuncis oficials per un període que no excedirà el termini especificat a l'article 49 del la Llei núm. XNUMX queda extingida pel Consell d'Administració a proposta de la Direcció General. La presa de mesures d'acord amb aquest paràgraf no constitueix un obstacle per al reprocessament. D'acord amb el resultat de la demanda interposada, s'acorda extingir el dret a maquillar, posar en marxa o publicar anuncis i anuncis oficials d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

(2) En el cas que s'iniciï causa penal contra alguna de les persones declarades a la plantilla de treballadors intel·lectuals en l'àmbit dels delictes especificats en el paràgraf primer, aquesta o persones, prèvia notificació per escrit de la Institució, hauran de ser cessat de la plantilla mínima en el termini de 5 dies hàbils des de la data de la notificació al periòdic al destinatari de la notificació per escrit. En cas contrari, el dret a publicar la publicació periòdica corresponent queda suspès d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

Impugnació a les decisions de la Direcció General

ARTICLE 115- (1) El diari o la pàgina web de notícies a la qual s'hagi notificat la decisió de la Direcció General pot recórrer davant el Consell d'Administració en el termini de 10 dies hàbils. En el còmput del termini, es pren com a base la data de recepció de la carta d'objecció als registres de l'Entitat.

(2) Si el Consell d'Administració considera justificada la reclamació, s'envia l'expedient a la Direcció General per a les actuacions necessàries.

(3) Si no es formula cap objecció a la decisió de la Direcció General o no es fa cap objecció a temps o la al·legació definitiva no és acceptada pel Consell d'Administració, la decisió esdevé definitiva.

(4) Els diaris o els llocs de notícies d'Internet estan obligats a presentar les seves al·legacions a les decisions preses contra ells, amb articles separats per a cada decisió de la Direcció General.

(5) Els terminis previstos en aquest article s'inicien a partir del primer dia hàbil següent a la notificació de la resolució.

CAPÍTOL VUIT

Disposicions finals i diverses

Comissió de l'entitat

ARTICLE 116- (1) El tipus de comissió que s'aplicarà als anuncis i anuncis oficials i als anuncis i anuncis especials és del 15%.

Paper intermediari de les governacions

ARTICLE 117- (1) Les operacions relatives a anuncis oficials en llocs exclosos de la competència de l'Autoritat per decisió de l'Assemblea General les realitzen les governacions aplicant les disposicions pertinents d'aquest Reglament.

Normativa derogada

ARTICLE 118- (1) 5/10/2016 Queden derogats els Anuncis i Anuncis Oficials publicats al Butlletí Oficial de l'any 29848 i el Reglament de publicació de publicacions periòdiques.

Excepció de la plantilla

SUBSTÀNCIA TEMPORAL 1- (1) 20 d'aquest Reglament núm el que disposa el paràgraf segon de l'article, pel que fa als cònjuges 1/1/2023 No s'aplica als treballadors d'opinió que es notifiquen a la Institució a través d'İLANBİS abans de la data de la data.

dret a publicar

SUBSTÀNCIA TEMPORAL 2- (1) Si els diaris que tenen dret a publicar anuncis oficials incompleixen les disposicions d'aquest Reglament, se suspèn el seu dret a publicar.

Disposicions de transició

SUBSTÀNCIA TEMPORAL 3- (1) Fins que no entrin en vigor les disposicions d'aquest Reglament, continuarà l'aplicació de les disposicions pertinents del Reglament, que va ser derogat per l'article 118.

Disposicions transitòries relatives a llocs de notícies a Internet dels diaris que publiquen anuncis oficials

SUBSTÀNCIA TEMPORAL 4- (1) Llocs de notícies d'Internet notificats a l'Autoritat pels diaris que tenen dret a publicar anuncis oficials abans de la publicació d'aquest Reglament, 31/3/2023 Sempre que compleixin el que estableix aquest Reglament pel que fa als llocs de notícies generals i d'Internet, excloent el requisit mínim de trànsit, es podran beneficiar dels anuncis oficials que es publicaran als llocs de notícies d'Internet a partir de l'1/4/2023 segons les places contingudes. , sense estar subjecte a període d'espera. Malgrat això, 30/9/2023 El dret a publicar anuncis oficials de llocs de notícies d'Internet que no compleixin el requisit mínim de trànsit a partir de

(2) D'acord amb el que disposa el paràgraf primer, el termini de 6 mesos relatiu a l'indicador addicional no s'aplicarà als llocs de notícies d'Internet que hagin obtingut el dret de publicar anuncis oficials.

(3) Els llocs de notícies d'Internet que tinguin dret a publicar anuncis oficials d'acord amb el primer paràgraf tindran el seu dret a publicar anuncis oficials en cas que la propietat de l'emissió i els seus drets de publicar anuncis oficials es transfereixin en un termini de 2 anys o els seus noms de domini siguin transferits. canviat.

(4) Llocs de notícies d'Internet notificats a l'Autoritat pels diaris que tenen dret a publicar anuncis oficials abans de la publicació d'aquest Reglament, 31/3/2023 Sempre que facin una sol·licitud signada fins a la data de l'anunci oficial, s'inclouen a l'apartat de la llista de publicacions periòdiques només dels llocs de notícies d'Internet on es poden posar anuncis oficials, sense estar subjectes a un període d'espera.

Disposicions transitòries relatives als llocs de notícies a Internet dels diaris, que estan subjectes a un període d'espera per obtenir el dret a publicar anuncis oficials.

SUBSTÀNCIA TEMPORAL 5- (1) Els llocs de notícies d'Internet notificats a l'Autoritat abans de la data de publicació d'aquest Reglament pels diaris, que estiguin subjectes a un període d'espera per obtenir el dret a publicar anuncis oficials, s'han de presentar amb una sol·licitud signada, en un termini de 60 dies. Com a molt tard, a partir de la data de notificació de la resolució que el diari ha complert el període d'espera i s'ha guanyat el dret a la publicació d'anuncis oficials, sempre que compleixin íntegrament amb el que disposa aquest Reglament en matèria de llocs de notícies d'Internet, es beneficiaran de la anuncis oficials que s'han de publicar als llocs de notícies d'Internet segons les seves places sense estar subjectes a període d'espera.

(2) Els llocs de notícies d'Internet que tinguin dret a publicar anuncis oficials d'acord amb el primer paràgraf tindran el seu dret a publicar anuncis oficials en cas que la propietat de l'emissió i els seus drets de publicar anuncis oficials es transfereixin en un termini de 2 anys o els seus noms de domini siguin transferits. canviat.

Disposicions transitòries sobre llocs de notícies a Internet de diaris i revistes que publiquen anuncis oficials

SUBSTÀNCIA TEMPORAL 6- (1) Llocs de notícies d'Internet pertanyents a diaris i revistes que tenen dret a publicar anuncis oficials, 31/3/2023 Sempre que completin el que estableix aquest Reglament en els llocs de notícies a Internet que només emeten anuncis oficials, sempre que facin una sol·licitud signada fins a la data de la sol·licitud, s'inclouran a l'apartat de la llista de publicacions periòdiques que només permeten anuncis oficials posteriors a l'1/4/2023, sense estar subjectes a període d'espera.

força

ARTICLE 119- (1) Aquest Reglament;

a) La primera part de la primera part, 20, 26, 31, 94, 118, 119 i 120 núm amb l'article 1 provisional, l'article 3 provisional, l'article 4 provisional i l'article 6 provisional th a la data de publicació de l'article,

b) La lletra a) del segon paràgraf de l'article 29 1/7/2023 en marxa,

c) Article 28 1/1/2024 en marxa,

ç) Altres disposicions 1/4/2023 en marxa,

efecte S'entra.

executiu

ARTICLE 120- (1) Les disposicions d'aquest Reglament són executades pel Director General de l'Entitat de Publicitat en Premsa.

REGLAMENT DE MODIFICA DEL REGLAMENT DE COMPRA I DISTRIBUCIÓ D'ANUNCIS I ANUNCIS OFICIALS EN ENTORN ELECTRÒNIC

ARTICLE 1- Es modifiquen les lletres b), f) i ğ) del primer paràgraf de l'article 12 del Reglament de recepció i distribució electrònica d'anuncis i anuncis oficials publicat al Butlletí Oficial de l'1/2017/29946 i amb el número 4. com segueix.

“b) İLANBİS (Sistema d'informació de publicitat): el sistema d'informació en què els anuncis oficials i els anuncis es reben electrònicament dels anunciants, la seva distribució a les publicacions periòdiques i els procediments relatius a les qualificacions i deures imposats a les publicacions periòdiques per l'Assemblea General de la Institució,

“f) Publicacions periòdiques: diaris, revistes i llocs de notícies a Internet relacionats amb la publicació d'anuncis i anuncis oficials”.

“ğ) Instrucció de publicació: la interfície ILANBIS on s'informa sobre la publicació d'anuncis i anuncis diferents de l'àmbit d'anuncis oficials i el nom, número i article de la llei, el Decret de la Presidència i el reglament que estableix la seva publicació, on i com. moltes vegades i segons quina legislació es publicaran els anuncis oficials enviats a l'Autoritat.

ARTICLE 2- La frase "a l'annex-7" del primer paràgraf de l'article 2 del mateix Reglament s'ha canviat per "a l'annex-2 i a l'annex-3", i la frase "considerant la seva instrucció" com a "d'acord amb la seva instrucció". .

ARTICLE 3- La frase "determinada pel Consell de Ministres" del primer paràgraf de l'article 8 del mateix Reglament s'ha canviat per "determinada per decisió del president".

ARTICLE 4- Els paràgrafs segon i tercer de l'article 12 del mateix Reglament s'han modificat de la manera següent.

"(2) Els anuncis oficials enviats a través d'İLANBIS s'han de mostrar a les edicions generals dels diaris i als llocs de notícies d'Internet de tot Turquia, tret que s'indiqui el contrari.

(3) Les publicacions periòdiques han de publicar anuncis oficials a temps. La responsabilitat dels anuncis oficials i anuncis que no es publiquen a temps, i els anuncis oficials que no es publiquen en edicions generals o es mostren a tot Turquia, pertanyen a la publicació periòdica corresponent.

ARTICLE 5- Els paràgrafs segon i quart de l'article 13 del mateix Reglament s'han modificat de la manera següent.

"(2) Els anuncis i anuncis privats, diferents dels anuncis oficials i els anuncis que siguin responsables de l'Agència, es publiquen en diaris, revistes o llocs de notícies d'Internet a la llista de publicacions periòdiques del lloc web de l'Agència, d'acord amb els desitjos. dels anunciants”.

“(4) Encara que es tracti d'un anunci oficial, si els anunciants prefereixen un lloc, pàgina, columna o localització de notícies de diari o d'Internet o sol·liciten una composició, disposició i gràfics especials, en la Tarifa de Preu de l'Anunci Oficial vigent que determini el President de la República. , S'aplicaran les Tarifes Especials d'Anuncis i Anuncis especificades en el paràgraf tercer, sempre que no siguin inferiors a la columna centímetre o al preu unitari especificat.

ARTICLE 6- S'ha canviat l'expressió «processos de preimpressió i impressió» al tercer paràgraf de l'article 14 del mateix Reglament per a «impressió o preedició i aquests processos».

ARTICLE 7- La frase "Per Consell de Ministres" del primer paràgraf de l'article 16 del mateix Reglament s'ha canviat per "Per decisió del president", i la frase "Reglament d'anuncis oficials i anuncis i publicacions periòdiques per a la seva emissió". s'ha modificat com a "Normativa sobre anuncis i anuncis oficials".

ARTICLE 8- S'han modificat l'annex-1 i l'annex-2 del mateix Reglament com s'adjunten i s'ha afegit l'annex-3 del mateix Reglament.

ARTICLE 9- Aquest Reglament entra en vigor l'1/4/2023.

ARTICLE 10- Les disposicions d'aquest Reglament són executades pel Director General de l'Entitat de Publicitat en Premsa.

Reglament de modificació del Reglament de recepció i distribució d'anuncis i anuncis oficials en l'entorn electrònic

ARTICLE 1- Es modifiquen les lletres b), f) i ğ) del primer paràgraf de l'article 12 del Reglament de recepció i distribució electrònica d'anuncis i anuncis oficials publicat al Butlletí Oficial de l'1/2017/29946 i amb el número 4. com segueix.

“b) İLANBİS (Sistema d'informació de publicitat): el sistema d'informació en què els anuncis oficials i els anuncis es reben electrònicament dels anunciants, la seva distribució a les publicacions periòdiques i els procediments relatius a les qualificacions i deures imposats a les publicacions periòdiques per l'Assemblea General de la Institució,

“f) Publicacions periòdiques: diaris, revistes i llocs de notícies a Internet relacionats amb la publicació d'anuncis i anuncis oficials”.

“ğ) Instrucció de publicació: la interfície ILANBIS on s'informa sobre la publicació d'anuncis i anuncis diferents de l'àmbit d'anuncis oficials i el nom, número i article de la llei, el Decret de la Presidència i el reglament que estableix la seva publicació, on i com. moltes vegades i segons quina legislació es publicaran els anuncis oficials enviats a l'Autoritat.

ARTICLE 2- La frase "a l'annex-7" del primer paràgraf de l'article 2 del mateix Reglament s'ha canviat per "a l'annex-2 i a l'annex-3", i la frase "considerant la seva instrucció" com a "d'acord amb la seva instrucció". .

ARTICLE 3- La frase "determinada pel Consell de Ministres" del primer paràgraf de l'article 8 del mateix Reglament s'ha canviat per "determinada per decisió del president".

ARTICLE 4- Els paràgrafs segon i tercer de l'article 12 del mateix Reglament s'han modificat de la manera següent.

"(2) Els anuncis oficials enviats a través d'İLANBIS s'han de mostrar a les edicions generals dels diaris i als llocs de notícies d'Internet de tot Turquia, tret que s'indiqui el contrari.

(3) Les publicacions periòdiques han de publicar anuncis oficials a temps. La responsabilitat dels anuncis oficials i anuncis que no es publiquen a temps, i els anuncis oficials que no es publiquen en edicions generals o es mostren a tot Turquia, pertanyen a la publicació periòdica corresponent.

ARTICLE 5- Els paràgrafs segon i quart de l'article 13 del mateix Reglament s'han modificat de la manera següent.

"(2) Els anuncis i anuncis privats, diferents dels anuncis oficials i els anuncis que siguin responsables de l'Agència, es publiquen en diaris, revistes o llocs de notícies d'Internet a la llista de publicacions periòdiques del lloc web de l'Agència, d'acord amb els desitjos. dels anunciants”.

“(4) Encara que es tracti d'un anunci oficial, si els anunciants prefereixen un lloc, pàgina, columna o localització de notícies de diari o d'Internet o sol·liciten una composició, disposició i gràfics especials, en la Tarifa de Preu de l'Anunci Oficial vigent que determini el President de la República. , S'aplicaran les Tarifes Especials d'Anuncis i Anuncis especificades en el paràgraf tercer, sempre que no siguin inferiors a la columna centímetre o al preu unitari especificat.

ARTICLE 6- S'ha canviat l'expressió «processos de preimpressió i impressió» al tercer paràgraf de l'article 14 del mateix Reglament per a «impressió o preedició i aquests processos».

ARTICLE 7- La frase "Per Consell de Ministres" del primer paràgraf de l'article 16 del mateix Reglament s'ha canviat per "Per decisió del president", i la frase "Reglament d'anuncis oficials i anuncis i publicacions periòdiques per a la seva emissió". s'ha modificat com a "Normativa sobre anuncis i anuncis oficials".

ARTICLE 8- S'han modificat l'annex-1 i l'annex-2 del mateix Reglament com s'adjunten i s'ha afegit l'annex-3 del mateix Reglament.

ARTICLE 9- Aquest Reglament entra en vigor l'1/4/2023.

ARTICLE 10- Les disposicions d'aquest Reglament són executades pel Director General de l'Entitat de Publicitat en Premsa.

Günceleme: 01/02/2023 05:47

Anuncis similars

Sigues el primer a comentar

deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà.


*